th@ofr.no | 24 mars 2019

En viktig røst i øst!

Du er her: Forside/Vedtekter

Vedtekter for Øst-Finnmark Regionråd

Vedtekter for Øst-Finnmark Regionråd (ØFR)
(Revidert mai 2007)


§1. Deltakerkommuner

Rådet er et fellesorgan for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig herunder interkommunale løsninger.

Finnmark fylkeskommune innbys til å ha observatørstatus med tale og forslagsrett.

§ 2. Formål og organisasjonsform

Rådet skal med hovedfokus på Øst-Finnmark bidra til å gjøre Finnmark fylke til en konkurransekraftig region næringsmessig og bostedsmessig.
Rådet skal diskutere og beslutte felles strategiske anliggender for Øst-Finnmark.

Rådet skal samarbeide med Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, næringsliv og organisasjoner.
En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte bidrar til å styrke eksisterende næringsliv og/eller utvikle ny virksomhet og nye arbeidsplasser.

Rådet skal holde kontakt med Vest-Finnmark Regionråd og Avjovarri Urfolksregion for å kunne samarbeide om aktuelle saker/prosjekter.

Når rådet finner det hensiktsmessig kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall deltakerkommuner, eventuelt for bedrifter/institusjoner.

§ 3. Medlemmer til regionrådet

Hver av kommunene deltar med tre medlemmer til rådet.
Rådet består av:
Ordførere i de deltakende kommuner.
Representant oppnevnt fra opposisjon med varamedlem valgt av kommunestyret.

Rådmann/administrasjonssjef deltar i rådsmøtene med tale og forslagsrett.

Regionrådets funksjonstid er fire år og sammenfaller med kommunestyreperioden.

§ 4. Styre til regionrådet

Regionråd organiseres med et eget styre på 3 medlemmer som velges av årsmøtet.
Styret rapporterer til regionrådet.
.
§5. Årsmøte og valg

Rådet holder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned. I de år hvor det er kommunevalg holdes ordinært årsmøte innen utgangen av november. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når rådets leder eller minst 5 av deltakerkommunene krever det.
På årsmøtet skal det fremlegges regnskap og årsberetning for siste arbeidsår. Årsmøtet velger leder, nestleder og styremedlem. Funksjonstiden er to år.

§ 6. Møter i ØFR

Rådet skal avholde møter etter behov. Det legges likevel en møteplan for et år av gangen. Avvikling av rådsmøter skal rulleres blant medlemskommunene. Rådet sammenkalles når styret og/eller minst 5 av medlemskommunene krever det.
Innkalling til møte i rådet skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel og med saksliste vedlagt. Møte kan i særskilte tilfeller sammenkalles på annen måte.
Møte i regionrådet ledes av rådets leder, eller i leders fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede velger rådet en møteleder.

§. 7 Stemmerett

I regionrådet har alle folkevalgte medlemmer stemmerett.
Alle vedtak krever simpelt flertall for å være gyldige. Ved stemmelikhet har leder avgjørende stemme. Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemskommunene er tilstede.
Dersom det ikke møter nok representanter til at møtet kan fatte vedtak skal det snarest innkalles til et nytt møte med 8 dagers varsel. Innkallinga skal redegjøre for utfallet av det første møtet. På det nyinnkalte møtet skal det gjøres vedtak uten hensyn til hvor mange av representantene som er tilstede.

§ 8. Protokoll

Det skal føres protokoll fra styremøtene og rådsmøtene. Protokoller sendes rådets medlemmer og rådmenn.
Møtelede er ansvarlig for føring og utsending av protokoll.
Til å underskrive protokoll fra regionrådets møter velges en møtedeltaker i tillegg til møteleder.

§ 9. Økonomi

Rådet skal innen utgangen av mai måned oversende budsjettforslag til godkjenning i de tilknyttede kommuner. Driftsutgiftene for regionrådet blir fordelt på medlemskommunene som betaler en fast kontingent på kr. 40.000.- per år. Resterende beløp fordeles prosentvis etter kommunenes prosentvise folketall i regionrådet. Folketallet per 1. januar samme år legges til grunn for utregning.

Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes primært finansiert gjennom anvendelse av distriktspolitiske virkemidler og/eller fylkes/statlige tilskuddsordninger.
Finnmark fylkeskommune vurderer bidrag basert på søknader til ulike prosjekter.
Kommunenes bidrag betales forskuddsvis en gang per år 1. januar.
Vertskommunen for regionrådet fører regnskap for rådet og besørger revisjon.

§ 10. Organisering av daglig drift og sekretariat

Den daglige virksomheten skal ledes av en daglig leder. DL er sekretær for styret og rådet.

Det kan etableres prosjektorganisasjoner for spesifikke prosjekter som vedtas av rådet. DL forventes å fylle rollen som prosjektleder avhengig av størrelsen og omfang på prosjektene.
DL skal videre samordne virksomheten til rådet, forberede saker for rådet og iverksette vedtak fattet regionrådet.

Styret tilsetter DL og eventuelt annet personale innenfor retningslinjer og budsjett som rådet har vedtatt. Styret bestemmer lønn og arbeidsvilkår.
Arbeidsgiveransvaret for DL skal ligge hos vertskommunen.

§ 11. Endring av vedtekter

Endringer av vedtekter skal foreslås av rådet eller av de deltakende kommuner. Slikt forslag skal først sendes til uttalelse blant kommunene med svarfrist innen 2 måneder. Deretter skal forslaget behandles på første møte i rådet. Et forslag til vedtektsendring krever 2/3 dels flertall i rådet.
Forslag skal så behandles av kommunene. Dersom forslaget vinner tilslutning fra 5 av kommunene anses endring av vedtektene å gjelde.

Tilsvarende prosedyrer skal følges ved forslag om oppløsning av regionrådet.
Vedtak om oppløsning av rådet trer i kraft etter det påfølgende årsmøtet, med mindre det ikke avtales lengre avviklingstid.

§ 12. Utmelding

Dersom en kommune ønsker å tre ut av rådet må kommunestyret i den gjeldende kommune fatte vedtak om det.
Uttreden av rådet skal meddeles skriftlig til rådet. Uttreden får virkning tidligst ett år etter at utmeldelsen er gitt. Uttreden kan bare skje ved begynnelsen av et nytt budsjettår.

Ved uttreden skal statuttene tas opp til tilsvarende endring og forelegges medlemskommunene til godkjennelse. Endringsforslaget må oppnå tilslutning fra 2/3 av medlemskommunene for å være gyldig.
Utmeldelse skal umiddelbart varsles de øvrige medlemmene.