Dette sier prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad i Øst-Finnmark Regionråd. Hun leder det treårige prosjektet med å få etablert ungdomsråd i alle fylkets kommuner.

Prosjektet finansieres av kommunene, Finnmark fylkeskommune og Kommunal og regionaldepartementet. - Målet med prosjektet “aktive ungdomsråd i alle kommuner”, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd, sier Rollstad. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere, skal bidra til å utforme sin egen framtid i Finnmark. Ved å engasjere ungdom i kommunene til aktive og medvirkende deltagere i ungdomsråd, er målet å bidra til økt bolyst. Altså snudd en langvarig negativ befolkningsutviklingstrend. La ungdommene få aktiv del i utviklings- og demokratiarbeidet i kommunene og regionen, det vil gi resultater, tror hun.

På konferansen Ungdommens Finnmark, som ble arrangert i oktober 2009 av Finnmark fylkeskommune, var ungdom fra nær alle kommuner i fylket samlet for å presentere sine drømmer for Finnmark. Et av forslagene som fikk aller flest stemmer var et ønske om opprettelse av ungdomsråd i alle kommuner. Gjennom dette prosjektet ønsker regionrådene i fylket å gå sammen om å gjøre ungdommens ønske til virkelighet. Slik kan ungdom få positive opplevelser til medvirkning, økt deltagelse i lokaldemokratiet og tettere band til kommunen sin, forteller prosjektleder Hilde.

Som et ledd i prosessen må kommunene lage forpliktende avtaler mellom lokal politisk ledelse og ungdom. Både ved å være bevisst på å ta dem med i nemder, råd og på møter. Men også ved å gi handlerom og tillit til å utforme og løse egne egne utfordringer mot sine egne aldersgrupper. Ungdom ser utvikling og muligheter med et annet syn enn dagens politikere og beslutningstakere. Blant annet som følge av de muligheter som dagens informasjonsteknologi åpner opp for. Det vil gi større innsikt i hva som skjer på hjemplassen utenom de “kjente” ungdomsmiljøer, samtidig vil det kunne være med å bidra til større attraktivitet og dermed få flere til å komme hjem etter endt utdanning. For at ungdom skal føle at rollen i ungdomsrådet er seriøst og troverdig, er det viktig at de blir kurset i den rollen de skal inneha. Kurs for all engasjert ungdom i Finnmark ble kjørt i høst med rundt 60 deltagere. Her var ungdomsdemokrati på timeplanen fra fredag til søndag.11 kommuner var representert på kurset og særlig positivt at deltager fra kommuner som ikke har/hadde ungdomsråd, deltok. I etterkant av kurshelga har det blitt etablert 2 ungdomsråd og det tredje er på gang i Finnmark. Dette beviser at kursing for å bevare motivasjonen og engasjementet hos både ungdom og voksne rundt ungdomsrådet, er viktig for utfordringene i hverdagen, understreker Lyngedal Rollstad. Hun legger til at det nå planlegges samling for alle lederne i alle ungdomsråd i Finnmark, for å fokusere på lederrollen og gi lederne i ungdomsrådene den lederkunnskapen de trenger.

For å få til en helhetlig ungdomssatsing i Finnmark fylke, er prosjektet en del av Ung team Finnmark og i leder gruppa til Ungdomspolitisk utvalg. Etter hvert har det vært naturlig å få til et samarbeid med Ung i Nordland og Ung i Troms, hvor det jobbes for å få til en konferanse for voksenkontaktene i de 3 nordligste fylker- med tema “voksenrollen i forhold til ungdomsrådsarbeid”. Voksenkontakten/ sekretæren rundt ungdomsrådet har ofte en “alenerolle” i sin hjemkommune. Derfor er det nødvendig å gi motivasjon, engasjement og skolering for at voksenkontakten/ sekretæren skal være drivkraften i forhold til ungdomsråd/ engasjert ungdom. Det er også viktig å skape en felles arena for voksenkontakter/ sekretærer lokalt i Finnmark, men også regionalt for å se hva andre fylker har gjort for å få til et godt ungdomsdemokrati i kommunene.

- For å lykkes med prosjektet er det viktig at ungdomsråd blir solid og politisk forankret i hver kommune i Finnmark. Ungdomsmedvirkning må være reelt og oppgaven de unge har fått skal være både motiverende og føre til ytterligere økt engasjement i kommunene, slår prosjetleder Hilde Lyngedal Rollstad fast.