Kjære Øst-Finnmark Regionråds Venner!

Høst har blitt til vinter og vi er nå på full fart inn mot jul.

Fokuset vårt i høst har uten tvil vært arbeidet med å få Statnett til sende inn konsesjonssøknaden for 420 Kv kraftlinja inn til Øst-Finnmark.

Det er en rivende utvikling i Øst-Finnmark både på fiskeri, oppdrett, mineraler og turisme. Reservekapasiteten vi har i nettet i dag vil, hvis utviklingen går slik vi forventer, bli spist opp av nytt forbruk i løpet av noen få år. Det kan vi ikke leve med.

Vi har med all tydelighet fått demonstrert hvor sårbar infrastrukturen i Øst-Finnmark er gjennom utfallet av internett, telefon og nødnett på store deler av kysten vår. Skulle vi i tillegg få for liten kapasitet i strømnettet vårt, vil det ytterligere øke faren for liv og helse i regionen.

Regionrådet har derfor gjennom høsten møtt både stortingsrepresentanter fra Nord Norge benken, Olje og Energiministeren og Statnett. Vi har sammen med Finnmark Fylkeskommune arrangert en innspillskonferanse hvor det overfor Statnett ble synligjort prosjekter som vil kunne påvirker behovet for elektrisk kraft. Arbeidet med å overbevise Statnett om at de må starte arbeidet med å søke konsesjon på bygging av 420 Kv kraftlinjen mellom Skaidi og Varangerbotn fortsetter med full tyngede også inn i 2019.

Som nevnt overfor, så ser man med all tydelighet hvor viktig infrastruktur er. Bortfallet av nødnett og kystradio kunne blitt fatal for fiskerne som i disse dager driver et intens fiske utenfor kysten vår. Det var bare flaks og dyktighet fra enkeltpersoner som gjorde at Sjarken «Øyværing» ble berget sammen med mannskapet. I møte med Samferdselsministeren og Justisministeren fikk vi forsikringer om at svakhetene i fiberforbindelsen i Øst-Finnmark vil bli tatt høyest alvor. Spesielt er det Nordkyn og Berlevåg/Båtsfjord som i dag ikke har alternativ til den utsatte sjøkabelen.  I etterkant av møte ble en rapport utarbeidet av kystkommunene i Finnmark sammen med Finnmark Fylkeskommune, som viser hvordan man kan løse problemene med manglende redundans (parallelle løsninger), oversendt til departementene.   

Så til det som har vært den store «elefanten i rommet», regionreformen. Denne reformen kan på flere måter sette rammer på hvordan regionrådet skal arbeide fremover og hvordan vi skal organisere oss. Derfor er avklaringen som nå er kommet med på å påvirke sluttarbeidet vi nå er inne i på strategidokumentet. Strategiarbeidet som Øst-Finnmark Regionråd har vært gjennom det siste året har vært viktig med hensyn på hva vi skal prioritere. Men vi må kanskje også diskutere hvilken felles ressurser vi skal legge inn i regionrådet når vi i 2020 har blitt slått sammen med Troms Fylke. Det arbeidet vil styret og Regionrådet diskutere fremover til det kommende regionrådsmøte i Februar.

Regionrådet har også vært på tur sammen til Murmansk i Høst. Det tror jeg har var en lærerik og nyttig tur på mange måter. Vi fikk ikke minst innsyn i at det er en rivende utvikling innenfor det maritime virksomhet med bygging av det som vil bli et av verdens største offshore verft. De av oss som kanskje trodde at Russisk økonomi lå med brukket rygg på grunn av vestlige sanksjoner fikk med selvsyn se at så ikke er tilfelle. Butikkene bugnet av varer, det bygges over en lav sko og både fiskeindustri, turisme og annen service næring blomstrer. Felles for mye av denne utviklingen er imidlertid at både investeringer og mennesker i form av arbeidere og turister kommer fra Kina. Så kan man jo alltid spørre seg om hvor nyttig det har vært for oss i Norge å være en del av sanksjonsregimet. 

Jeg har nå arbeidet vel et år i Regionrådet og hatt gleden av å få arbeide sammen med en masse dyktige mennesker som står på for sin kommune. Jeg har også lært en masse om Øst-Finnmark. Ikke bare befinner vi oss i Norges geopolitiske sentrum som Rune Rafaelsen pleier å si, men jeg mener vi bor i den delen av Norge som har det største potensialet for å utvikle bærekraftige løsninger innenfor energi, turisme og matproduksjon.

Men vi har også utfordringer vi må jobbe videre med. Vi må ikke gi oss på det samfunnsansvaret UiT har for å skaffe regionen tilstrekkelig med kvalifiserte fagfolk og å fyll Campus Kirkenes med innhold som gaver regionen.  Vi må også gi tilbakemelding til vår skoleeier at de videregående skoler må gis tilstrekkelig økonomiske rammer for å holder en kvalitet som gjør at våre ungdommer kan ta den fag/høyskole utdannelsen vi trenger.

Så vil jeg til slutt Ønske God Jul Og Godt Nytt År til alle våre 9 medlemskommuner og de vi har vært i kontakt med gjennom året.

Mvh

Trond Haukanes