Mange av argumentene som vi fra regionrådet har møtte fra universitetsledelsen i forbindelse vårt krav om økt satsning i Øst-Finnmark, er manglende ressurser og bevilgninger fra sentrale myndigheter. Det er derfor med undring og ikke minst skuffelse vi leser at UiT sitter på midler på over en halv milliard som ikke er brukt, og som risikerer å bli inndratt av kunnskapsdepartementet, når vi vet hvilke behov man har i Øst-Finnmark for å øke andelen innbyggere med høyere utdannelse. 

Vi mener derfor at deler av midlene som UiT har stående ubrukt må brukes for å styrke desentralisere og fleksible studietilbud som vil bidra til at flere distriktskommuner i Finnmark får muligheter til videre og etterutdanning på høyere nivå. Kommuner i distrikts Norge er under et stort press når det gjelder rekruttering og å sikre kvalifisert personell til en rekke viktige stillinger i kommunene og det private næringslivet.

Vi ønsker derfor å utfordre deg Ann Husebekk, til å møte oss for en konkret diskusjon om hvordan vi kan sammen kan styrke utdanningstilbudet og forskningsinstitusjonen dere har i Øst-Finnmark, slik at disse midlene som står ubrukt ikke bare går til å styrke Campuset i Tromsø, men også kan styrke den region i Nord Norge som kanskje hardes vil møter nye utfordringer som følge av regionreformen. 

Eksempler på tiltak vil være:

  • Årlig studieforberende kurs for lærere og sykepleiere.
  • Fast årlige tilbud på sykepleier og lærerutdanning.
  • Finnmarksmodellen for utdanning av leger blir satt i gang også i Kirkenes.
  • Stipend for studenter som vi hospitere i øst (Kan gjøres momentant, Russisk utdanning for eksempel).
  • Utviklingstiltak i forhold til behov i lokalt næringsliv; eks egne opplegg for reiseliv eks: egne opplegg jfr det som skal skje med gruvedrift? andre næringer?
  • Utviklingstiltak: samarbeid med Fiskerihøgskolen på forskning - feks i Varangerfjorden.
  • Campus Kirkenes og Barentsinstitutet må få egen stedlig ledelse og egnede lokaler.
  • Regional utvikling med desentraliserte årsenheter, eks. nordlige studier eller historiske fag.
  • Følgeforskning innen samfunnsutvikling, eksempelvis regionreform, kommunereform eller distriktspolitikk. Barentsinstituttet.

Dette er eksempler på tiltak som vi mener ikke bare vil komme Øst-Finnmark til gode, men hele landet, tatt i betrakting de fantastiske muligheter innenfor naturbasert turisme, fiskeri, reindrift, mineral og energi, som denne regionen har. Men skal disse sektorene kunne utvikle seg må samfunnsapparatet som skal understøtte disse sektorene, tilføres kompetente arbeidstakere. Derfor må landsdelens universitet engasjere seg mye sterkere og sette inn de ressursene som kreves. Det vil være en falitt erklæring for landsdelen og UiT om bevilgninger returneres til Oslo når det finnes så mange uløste oppgaver i nedslagsfeltet som universitetet har.

Vi ber derfor om et hastemøte med deg Anne Husebekk for å drøfte eksemplene overfor. Vi sender også kopi av dette brevet til statsråden i Kunnskapsdepartementet for å gjøre dem oppmerksom på de behovene som finnes i vår region og at bevilgningen som ligger ubrukt helt klart kan komme til nytte i vår region.

For Øst-Finnmark Regionråd

Styreleder Robert Jensen, daglig Leder Trond Haukanes