Til       Finansdepartementet.

            Skatteøkonomisk avdeling.

            postmottak@fin.dep.no

                                                          

HØRINGSSVAR – ENKLERE MERVERDIAVGIFT MED ÉN SATS

 

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet vedrørende NOU 2019:11.

 

Selv om Øst-Finnmark Regionråd ikke står på listen over høringsinstanser til denne NOU’n så vil konsekvensene av konklusjonene i den kunne ha dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv i regionen. Vi mener derfor at det er berettiget at vi kommer med høringssvar.

 

Som det er pekt på av andre som har avgitt høringssvar, så er listen over høringsinstanser svært mangelfull, og høringen er lite kjent i offentligheten. En så omfattende endring i rammebetingelser for innbyggerne, privat og offentlig sektor burde blitt sendt ut på en mye bredere høring.

 

Økt mva på flyreiser og strøm vil kunne få store negative konsekvenser for vår region. For både innbyggere, næringsliv og offentlig sektor er flyreiser det eneste kollektive transportmiddelet som kan korte ned de store avstandene her nord. Våre flytilbud er allerede under sterkt press på grunn av flyseteavgiften. En ytterligere økning i avgiftene kan få store konsekvenser for tilbudet på de kommersielle rutene.

 

Når det gjelder økning i mva for strøm så må man huske på at den hadde sin begrunnelse i en lang fyringssesong og et mye høyere strømforbruk en resten av lande. Som vist i Alta Kraftlag sitt høringssvar så viser statistikken at husholdningene i Finnmark har 37% høyere forbruk av strøm, i perioden 1997 til 2017 i forhold til Oppland og Hedmark.

 

Øst-Finnmark Regionråd vil be om at Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet ser på helheten i rammebetingelser, og hvilken betydning for næringsliv og bosetting i distriktene en slik økning i mva satsene vil ha for Nord Troms og Finnmark før man vedtar eventuelle endringer i satsen.

 

Kirkenes/Vardø 27.08.19

 

På vegne av Øst Finnmark Regionråd.

 

 

Robert Jensen                                                                                                      Trond Haukanes

Styreleder                                                                                                             Daglig leder