Protokoll fra møte nr. 3/15, mandag 9. og tirsdag 10. november 2015.
Møtet ble holdt i Elva Hotell, Tana bru
Følgende medlemmer møtte:

Kommune

Ordfører

Mindretallsmedlem

Rådmann

Vadsø

Hans-Jacob Bønå

Wenche Pedersen

Jens Betsi

Vardø

Robert Jensen

Ingolf Eriksen

 

Båtsfjord

Geir Knutsen

Stein Kollstrøm

Forfall

Berlevåg

Rolf Laupstad

Forfall

Per Øyvind Sundell

Gamvik

Trond Einar Olaussen

Johnny Olaussen

Ellen B. Brandtvold

Lebesby

Stine Akselsen

Bård Rasmussen

Forfall

Tana

Frank M. Ingilæ

Ingar Eikeland

Jørn Aslaksen

Nesseby

Knut Inge Store

Marit Kjerstad

forfall

Sør-Varanger

Lena Bergeng

 

Nina Bordi Øvergård

ØFR v/ daglig leder: Bernt-Aksel Jensen

 

 

Øvrige deltakere

Organisasjon

Unni Sildnes

Universitetet i Tromsø

Ingvild Wartiainen

Kirkenes kompetansesenter

Runar Sjåstad

Finnmark fylkeskommune + FeFo

Jan Olli

Finnmarkseiendommen (FeFo)

Einar Asbjørnsen

---------------- « ---------------------

Svein-Erik Anthonsen

Prosjektleder kommunereformen, BDO

Marit Ekkernes

Ungdomsskoleprosjektet Øst-Finnmark

Lovisa Midtbø

Utdanningsdirektoratet

Turid Mykkeltvedt

-------------- « -----------------

         

 

 

Kl. 12:00 Møtet åpnet ved styreleder Frank M. Ingilæ.

Han foretok deretter navneopprop – ovennevnte til stede.
Deretter ble møteinnkallinga godkjent.
Dagsorden ble endret ved at saken om en mulig uttalelse vedrørende høringsuttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) E 6 Høybuktmoen i Sør-Varanger kommune utgår. Saken er ikke behandlet i kommunen og regionrådet ønsker ikke å besvare på høringa fra Statens vegvesen.
Valg av nytt styre for ØFR ble utsatt til første sak på dag to – tirsdag 10.
Det ble bemerket at dagsorden syntes omfattende ut og at det var mange saker å sette seg inn i.
Styreleder bemerket at flere av sakene er av orienterende art og at regionrådets kutyme ikke er å gi uttalelser eller foreta en saksbehandling av hver sak. Orienteringene som gis vil være til nytte for regionrådet dersom uttalelser skal gis, og ellers for kommunenes videre behandling av aktuelle saker.

 

Sak 12/15: FeFo – strategisk plan v/ ledelsen i FeFo, høring
Informasjon fra FeFo v/ direktør Jan Olli og fylkesordfører Runar Sjåstad

Behandling i regionrådet:
Fylkesordfører innledet med å redegjøre for litt av ønskene fra styret med å holde mange og åpne møter omkring strategiprosessen. Ønsket er å rekke ut til flest mulig av innbyggerne og samtidig få forankret FeFos posisjon og rolle som forvalter på av grunnen på vegne av fylkets befolkning.

 

Direktør Jan Olli ga deretter en gjennomgang av høringsdokumentet tilknyttet Strategidokumentet. Hans redegjørelse vedlegges protokollen.
Det ble innledningsvis spurt fra Vadsø kommune om fristen for uttalelse – 23. november – var mulig å strekke noen dager i forbindelse med kommunenes kommunale behandling. Dersom det varsles fra kommunene om dette, vil FeFo kunne imøtekomme dette ved avtale.

 

Regionrådet drøftet deretter momenter tilknyttet innledningen fra Sjåstad og Olli. Av momenter/spørsmål og kommentarer som framkom kan det nevnes følgende:

 

 • Det er fornøydhet med planprosessen, bred involvering.
 • Bør midler fra salg av ikke fornybare ressurser inn på et fond?
 • Hvordan skal FeFos overskudd fordeles?
 • EØS-regelverket burde vært utfordret vedrørende utlendingers rett til fiske utenom elevene.
 • Nærhetsprinsippet må gi fylkets innbyggere fortrinn til jakt og fiske. Jakt for Finnmarkinger en uke før de andre får starte og begrensing i antall jakthunder.
 • Informasjonen fra FeFo må utvikles og bedres i den hensikt å få folk mer med.
 • Er prisregimet prisledende?
 • Hvordan opptrer FeFo som aktiv forvalter av areal – og utviklingspartner i vindkraft – opp mot konflikter innen disse næringer?
 • FeFo må ha en kapitalbase for å være aktiv part i utvikling.
 • Vil FeFo være en begrensende part som arealforvalter i for eksempel nye skuterløyper som kombineres med reiseliv?

 

Jan Olli, Runar Sjåstad, Hartvik Hansen (Sametinget) og Einar Asbjørnsen gjennomgikk spørsmålene med å fortelle blant annet at det er ønske om å gi lokalbefolkningen fortrinn. Blant annet med hjemmel i § 27 i Finnmarksloven. Men et eksempel – fortrinnsrett for lokalbefolkningen i Vadsø til å fiske i Vestre Jakobselv i tre timer alene – var ulovlig og ble fjernet.
Også innen forvaltningen av rypebestanden er det forsøkt å gi fortrinn, men kommer i konflikt med andre lover. Dermed er regulering gjennom salg av jaktkort i hvert jaktfelt beste metode for regulering. I tillegg dagskvoter på jakt. Ved innlandsfiske skal ikke lokalbefolkning fortrenges.

Det ansettes en ny person innen kommunikasjon for å oppnå bedre kontakt og nå flere. FeFos prisregime er langt billigere enn Statskogs og andre eiendomsforvaltere. På areal er et takstbasert prissystem – markedsstyrt, som gjør prisene forskjellige fra sted til sted.

FeFo er også pålagt å vurdere alle skuterløyper opp mot annen næringsvirksomhet. Deres holdning er ikke å forby trafikk, men ønsker faste løyper framfor disp-løyper.

Overskuddet til FeFo er ikke stort – 2-3 millioner – altså en balansert drift. Det deles ut ca. 1 million hvert år til «Grønne midler» og 1 million i samarbeidstiltak. Oppbyggingen av kapitalbasen tar tid. Salgsavkastning går ikke til drift.

I forbindelse med FeFos 10-års jubileum neste år skal fylkestinget og Sametinget drøfte utbyttepolitikken og mulig fondsoppbygging. Midlene skal som utgangspunkt brukes til allmennyttige formål, hvor det ønskes innspill.

Det ble poengtert at Sametinget ønsket gode dialoger med kommunene og innbyggerne ellers. Mange av spørsmålene som ble reist i regionrådets møte var også de samme saker som folkemøtene hadde vært opptatt av.

 

Sak 13/15: Kompetansekoordinator Øst v/ prosjektleder Ingvild Wartiainen

Universitetet i Tromsø/Camus Kirkenes v/ Unni Sildnes

 

Samarbeidet med Universitetet i Tromsø og etablering av Campus Kirkenes ble gjennomgått av Unni Sildnes som er ansatt samfunnskontakt for UiT.

Hennes gjennomgang vedlegges protokollen.

Oppgavene har i stor grad vært å få formalisert dette nye samarbeidet som er etablert ved UITs nye tilstedeværelse i Øst-Finnmark.
En viktig oppgave som kommunene må bidra med er å være aktive i kompetansekartleggingen i sin kommune for å få fram behovene for utdanningstilbud. Gjennom aktive kommuners bidrag, vil UIT kunne tilby flere og større utdanningsløp i regionen. Det vil styrke regionens tjenestetilbud overfor befolkningen innenfor ulike sektorer i kommunene/samfunnslivet samt gi bedre grunnlag for UIT til å forsterke sine tilbud. En vinn-vinn-vinn, situasjon for alle parter.

 

Status for kompetanseplanarbeidet i ØFRs kommuner ble gjennomgått av prosjektleder Ingvild Wartiainen. Hennes foredrag vedlegges protokollen.

Hun gjennomgikk kort prosjektets start, endring og dagens framdrift. Prosjektet har en avslutning august 2016.
Blant annet påpekte hun at den nettbaserte utdanningen ikke har klart å fenge den voksne studenten, slik håpet var. Arbeidet og gjennomføringen av «Finnmarksmodellen» - hvor det er samlingsbaserte studier i nærområdet, blitt en større suksess. Det viktig å få utviklet og forlenget modellen inn i kommende år med «Kompetanse for kvalitet», et program som setter visse krav til lærernes kvalitet (studiepoenger) for undervisning. Den voksne student blir en viktig arbeidsressurs som også blir værende i kommunen.

Dette er viktig å uttrykke fra ØFR samtidig som det må uttrykkes ønske om flere fag samtidig.

Innenfor skole, barnehage og helse/omsorg er behovene store for alle kommuner for å klare kompetansekravene som settes for personalet. Derfor er Finnmarksmodellen viktig å få gjennomført for flere grupper enn lærere.
 

Sak 14/15 Kommunereformen v/ prosjektleder Svein-Erik Antonsen, BDO

Status for prosjektarbeidet som er igangsatt i kommunene i syv av regionrådets kommuner. Vardø har sluttet seg til utredningsarbeidet Hans foredrag vedlegges protokollen.

Kommunene vil behandle saken ut fra den oppsatte framdriftsplan for reformarbeidet som styringsgruppen har behandlet.

 

 

Sak 15/14 Regionrådets rolle og rammer

 

Daglig leder gjennomgikk rammebetingelsene for regionrådets virksomhet som er hjemlet i kommunelovens kapittel 5 - § 27 og 28.

Det ble drøftet regionrådmøtets rolle og styrets rolle.
I tillegg framlagt forslag om revidering av egne vedtekter.

 

Regionrådet ønsker å se nærmere på revidering av vedtekter ved neste møte med basis i det framlagte reviderte forslag. Styret lager et forslag som sendes kommunene.

 

Leder Frank M. Ingilæ oppsummerte litt av sine erfaringer i denne perioden ved blant annet å si at det har vært en «evig diskusjon» hva regionrådet skal gjøre og være. Også drøftinger om det skal være bare ordførere eller også mindretallsmedlemmer.

 

Det er ikke lagt opp til endringer i drifta/budsjettet for kommende år. Regnskapet for siste år er retningsgivende som budsjettramme for kommende år.
 

Debatt om hva medlemmene tenker at ØFR kan være

Kommunene/deltakerne utfordres til å ha gjort seg opp tanker sett ut fra sitt ståsted – erfaringer, oppfatninger og ønsker.

 

I denne delen av debatten ble det nevnt at:

 

 • Regionrådets møte sist vår i Oslo var en suksess og må fortsette. Minst en gang i året burde rådet delta på møter med Stortingsrepresentanter, regjering og ulike departement. Møter som dette blir svært viktig for å sette aktuelle saker på dagsorden sentralt. Gjennomslagskrafta blir større når hele rådet står bak og det blir enklere å få til møter med ønske parter.
 • Regionrådet må ses på som et hjelpemiddel for å bidra til at Øst-Finnmark blir attraktiv innen næringsutvikling. Rådet må bidra til at østfylket blir løftet opp på nasjonale saker.
 • Regionrådet bør også se på hvilke resultater som blir av arbeidet – er rådet der det vør være?
 • Ha fokus på å få fram Østfinnmark sine fortrinn.
 • Det er større grunnlag for enighet i øst hvor det ikke er slike rivende debatter som har gått om sykehussaken/flyplasser mellom Alta og Hammerfest.
 • Bør regionrådet vurdere nye møter med finske og russiske kolleger – slik det har vært gjort tidligere i møter. Tiden er moden for det.
 • Styret kan være fleksibelt ved å ta opp dagsaktuelle saker for hurtig behandling og uttalelse.
 • Det bør samarbeides med Vest-Finnmark regionråd i aktuelle saker.

 

Debatten tatt til etterretning.
 

 

Sak 16/15 Valg av styre for regionrådet – styrets oppgaver

Valg ble foretatt på dag 2, – 10. november.

Geir Knutsen la fram et forslag på medlemmer og varamedlemmer:
leder Robert Jensen, nestleder Stine Akselsen, medlem Frank M. Ingilæ.

Varamedlemmer: Wenche Pedersen, Geir Knutsen, Rune Rafaelsen.
 

Stein Kollstrøm fremmet forslag på Hans-Jacob Bønå som nestleder.


Ved votering fikk Stine Akselsen syv stemmer, Hans-Jacob Bønå fikk fem stemmer.
De øvrige ble enstemmig valgt som forslaget fra Geir Knutsen.

 

Sak 17/15 Forslag til møteplan for kommende år:

Møteplanen må harmoniseres med kommunenes møteplaner, KS møtene, fylkestinget og Sametinget. Utformes etter at kommunene har laget sine planer.

ØFR-møte 1/16: 9. og 10. februar i Kirkenes i forkant av Kirkeneskonferansen.

Sak 18/15 Aktuelle uttalelser fra ØFRs møte

Det ble vedtatt uttalelse om den nye 110-regionen til Kirkenes.
I tillegg en to-delt uttalelse om satsing på statlig innsats i fiskerihavnene og på den kommunale tilretteleggingen i fiskerihavnene med statlige bidrag.

Uttalelsene vedlegges protokollen. Sendes aktuelle myndigheter og media.

Dag 2: Oppstart kl. 08:30 – 12:00

 

Sak 19/15 Politikerne i rollen som skoleeier v/ Marit Ekkernes, Utviklingsveileder for ungdomstrinnene i Øst-Finnmark.
Marit vil lede denne delen av møtet som må ses på som en del av politikeropplæringen.
Til denne delen innbys også de skolefaglige ansvarlige i kommunen.

 

Innledere er Turid Mykkeltvedt og Lovisa Midtbø fra utdanningsdirektoratet.

Rammene for en slik første opplæring er stikkordsmessig;

 • Formålsparagrafen
 • Opplæringsloven og skoleeiers forsvarlige system etter § 13.10
 • Roller og oppgaver for administrative og politiske skoleeiere.
 • Oppsummering av drøftingene og veien videre.

 

Deres foredrag vil ettersendes kommunene så snart disse foreligger.

 

 

Møtet hevet kl. 12:00

 

Bernt-Aksel Jensen, referent