UTTALELSE

Finnmarkinger har krav på god beredskap

 

Høringsrapporten om en fremtidig akuttmedisinsk (AMK) struktur i Nord-Norge stadfestet at "en AMK-sentral er urealistisk, blant annet på grunn av Nord-Norges enorme geografiske område,…" (2013:5 Utredning av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord - Høring). Øst-Finnmark regionråd ser med bakgrunn i høringsrapporten angående AMK-strukturen fra 2013, og vedtaket fra DSB september 2016 som særdeles viktig at samlokaliseringsprosessen i Kirkenes blir gjennomført. Finnmark er full av muligheter og verdier som krever en høynet beredskap i fremtiden.

 

I vedtaket fra DSB september 2016 om å videreføre Finnmark som egen 110-region var et kjerneargument at dette skulle styrke den brannfaglige kompetansen i regionen. Det er viktig at kompetansen ved 110-sentralen i Hammerfest blir videreført i Kirkenes og at 110-sentralens sentrale rolle med å høyne den brannfaglige kompetansen i Finnmark fortsetter. En faglige sterk 110-sentral er viktig for å veilede det kommunale brannvesenet.

 

Fremtiden i Finnmark fordrer et tettere kommunalt samarbeid om brann- og redning. 110-sentralen har i dag en sentral rolle i dette arbeidet , og må det i fremtiden også. Utnytting av naturressurser vil snu norgeskartet på hodet, noe som Finnmarkskommunene må være forberedt på fremtiden.

 

48 % av utvinnbare uoppdagede ressurser innen petroleum ligger i Barentshavet. Dette betyr en fremtid med flere bedrifter innen olje- og gass, noe som i seg selv gjør det nødvendig å høyne beredskapen i fylket. Hammerfest brannvesen har i dag stor kompetansen innen LNG og storulykker, noe som må sikres at blir videreført gjennom et fremtidig tett samarbeid ved en samlokalisert nødsentral i Kirkenes .

 

Øst-Finnmark regionråd mener Finnmarkinger har krav på god beredskap, og at en samlokalisert nødsentral i Kirkenes er grunnmuren for fremtiden.