Øst-Finnmark Regionråd samlet i Kirkenes 3. og 4. februar 2014 har drøftet pågående aksjon for ilandføring av fisk til bearbeiding på våre lokale industrianlegg i Finnmark.

Industriproduksjon skaper ringvirkninger og en infrastruktur samfunnet er avhengig av for å kunne fungere. Det gir et bedre grunnlag for fagarbeidere, samferdsel, småbedrifter samt generelle tjenester og tilbud.

Befolkningen ved fjordene og langs kysten har livnært seg ved fiske til alle tider. Vi skal leve av fiskeriene, og for fremtidige generasjoner vil de fortsatt utgjøre en bærebjelke i lokalsamfunnene våre.

 

Regionrådet slutter seg til aksjonens mål om at trålerkonsesjoner som er gitt under forutsetning av å levere på bestemte steder skal oppfylle sine forpliktelser slik de er gitt i konsesjonsvilkårene.
Dersom leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt, må kvoten som var tildelt tilbakeføres til det lokalsamfunnet det var ment til. Fiskekvota må legges igjen på kaikanten, om trålerne ikke oppfyller leveringsplikten.

 

Øst-Finnmark Regionråd vil aldri gi opp kampen for at de fiskeressursene som rettmessig tilhører Finnmark, skal komme kysten og lokalbefolkningen til gode gjennom arbeidsplasser og verdiskaping både på sjø og land.