Øst-Finnmark regionråd samlet til møte i Tana 10. januar 2012 sier i en uttalelse at de støtter aksjonen for fritt fiske med juksa for båter under 15 meter. Blant annet på bakgrunn av at mer fersk fisk må landes i Finnmark, Regjeringens ferskfiskstrategi og ikke minst for å trygge og sikre arbeidsplasser både på sjø og land.
Vårt viktigste fortrinn er nærheten til fiskefeltene med ettertraktede og verdifulle fornybare fiskeressurser og en aktiv kystflåte. Dette har gjennom tidene har vært basis og bærebjelken for bosetning og aktivitet på kysten av Nord-Norge. Etter at kystbefolkningen og den sjøsamiske befolkning mistet fellesretten til fiske, har strukturering og kjøp og salg av fiskerettigheter / kvoter ført til at kystflåten har tapt i kampen om råstoffet. Flåten er derfor nå sterkt redusert. Dette har fått store konsekvenser for bosetningen i de fiskeriavhengige kystsamfunn i Finnmark.
Det må derfor skapes en ny giv gjennom nye tiltak, som kan gjenopprette basisen for disse samfunnene ved fjordene og langs kysten. Fritt fiske med juksa for båter under 15 meter vil være et slikt tiltak og dette bør og kan gjennomføres raskt.
Argumentene for dette tiltaket er mange:
• Et fritt fiske med juksa for disse fartøyene vil vitalisere mange kystsamfunn og skape ny optimisme!
• Fiske med juksa har lang tradisjon langs kysten og utgjør et viktig kystkulturelt element!
• Mer fiske med juksa vil også være i samsvar med myndighetenes fokus på bærekraftig høsting og miljø!
• Fersk juksafisk er det ypperste råstoffet og går rett inn i myndighetenes ferskfisk-strategi!
• Juksa er et selektivt redskap som ikke utgjør noen trussel for bestanden!
• Juksafangst gir et prima, ferskt råstoff som gir grunnlag for en variert og lønnsom industriproduksjon!
• Fritt juksafiske vil kunne åpne for rekruttering av ungdom til fiskeryrket uten at ungdommen må gå veien om kjøp av dyre rettigheter!
• Åpning for et fritt juksafiske vil kunne bidra til en viss oppretting av skjevheter som har utviklet seg med hensyn til rettigheter!
• Et fritt juksafiske vil trekke fangstaktiviteter nordover og slik bidra til økt sysselsetting på sjø og land i nord!
• De mindre båtene vil levere all fangst lokalt og tradisjonelle, mindre mottaksanlegg og fiskebruk kan overleve!

Dersom ikke det iverksettes nye radikale tiltak frykter regionrådet for ytterligere negative konsekvenser. Fisken er basis for bosetning og aktivitet i de fiskeriavhengige kystsamfunn. Fiskeriene er og blir kystens viktigste næring også i framtiden.