Fartøykvoter:
Øst-Finnmark Regionråd mener at reguleringsopplegget for den kommersielle fisket for 2019 har vært godt egnet til å sikre en god markedsmessig håndtering av ressursen, både når det gjelder kvalitet og stabilitet i leveringene. Vi støtter derfor at Fiskeridirektoratet i all hovedsak vil videreføre reguleringene for fangst av kongekrabbe slik som disse har vært i 2019.

Øst-Finnmark Regionråd støtter direktoratet i at kvoter på fartøynivå også i 2020 må tildeles som faste fartøykvoter uten overregulering.

 

Avsetning til turistfiske:
Fiskeridirektoratet foreslår en avsetning på 16 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter i 2020. Dette er en økning på 6 tonn i forhold til i år.

Øst-Finnmark Regionråd ser positivt på at kongekrabbe inngår som del av opplevelsesturismen i Finnmark. Det gir positive ringvirkninger til hele regionen.

Men det kan ikke være riktig at en enkeltaktører i reiseliv har rapportert inn fangst av kongekrabbe i 2018 på 4,995 tonn og i 2019 på 3,417 tonn, samtidig som en fiskere med full kongekrabbekvote i 2019 har en fartøykvoter på 1,94 tonn. 

Øst-Finnmark Regionråd mener derfor at reiselivsaktører som ønsker å tilby fangst av kongekrabbe som en opplevelses aktivitet, skal kun benytte krabben til å servere sine egne gjester i tilknytning til selve turistfisket/opplevelsen. Det må innføres bedre registreringsordninger for turistfisket.

 

Omsetningskrav:

Øst-Finnmark Regionråd  er bekymret for at en ytterligere økning av omsetningskrav for kvalifisering til kongekrabbefisket vil kunne slå forskjellig ut for samfunn inne ved fjordene og ytterst på kysten. Ytterst på kysten kan at økt omsetningskrav bidra til å sikre leveranser av mer råstoff til landanleggene og styrker den eksisterende fiskeflåten. Inne på fjordene kan økt omsetningskrav bidra til å kaste fiskere på land som har krabben som sin hovedinntekt. Fisket inne på fjordene varierer fra år til år og dermed vil økt krav til omsetning fra annet fiske en krabbe gi svært uheldige samfunnsmessige virkninger. Fiskeridirektoratet må derfor være varsom med å gå for raskt frem med endringer.

Forvaltningen av kongekrabben må også i fremtiden bidra til å opprettholde aktivitet og bosetting langs fjordene og kysten i det kvoteregulerte området og ikke minst i sjøsamiske områder som har vært svært sårbare for endringer i reguleringer innenfor fiske.

Øst-Finnmark Regionråd støtter derfor ikke forslaget om å øke omsetningskravet.

Øst-Finnmark Regionråd støtter kravet om at omsettningenkravet er knyttet opp til fangst eller landinger i det kvoteregulerte området.

Øst-Finnmark Regionråd ber om en  innstramming på regelen om bosetting og manntallsføring, slik det er foreslått i høringen om Deltakerforskriften for 2020.

Øst-Finnmark Regionråd ber om at 25% av aktivitetskravet skal leveres etter 1.august for å sikre råstoff og aktivitet i industrien også i andre halvår. Utformingen av regelverket må hensynta den minste og minst mobile flåten.

 

Mobile kjøpestasjoner:

Øst-Finnmark Regionråd støtter kravene til at det blir innstramming i regelverket for mobile kjøpepunkt. Det må dog tas hensyn til at det i enkelt områder er langt til nærmeste faste fiskebruk, noe som vanskeligjør leveranser for den minste flåten. Det bør være krav til at mattilsynet skal godkjenne kjøpepunktets fasiliteter og at biler som benyttes kan spores.

Øst-Finnmark Regionråd anbefaler derfor at det i en overgangsfase fortsatt gis tilatelse til mobile kjøpestasjoner intill man har fått etablert hensiktsmessige mottak.

 

Bruk av samleteiner:

Mottak bør ha tilstrekkelig innretting på land til å ivareta krabben på en god måte, og det bør derfor ikke være nødvendig med tillatelse til å bruke samleteiner.

Øst-Finnmark Regionråd mener mottak ikke bør ikke ha anledning til å bruke samleteiner. Ved leveranse fra fisker skal all krabbe på land og bearbeides/lagres i godkjent anlegg.

Direktoratet reiser nå spørsmål om det bør innføres et forbud også for fiskere til å ha samleteiner. For den minste flåten vil det være svært tungvint og økonomisk belastende å ikke kunne benytte seg av samleteiner

Øst-Finnmark Regionråd mener derfor at godkjente samleteiner bør kunne benyttes av fiskere. Dog bør det være påbudt for fiskerne å rapportere om plassering og antall krabber som til enhver tid er i disse teinene.

 

Individmerking:

Fiskeridirektoratet har registrert flere utfordringer med å kontrollere fangst og omsetning av kongekrabbe. Dels dreier bekymringen seg om påstander om uregistrert fangst og svart omsetning, dels om brudd på regler om krav til hygiene og dyrevelferd.

Det er gledelig at Fiskeridirektoratet nå sier at de vil jobbe videre med denne problemstillingen i samråd med næringen. Individmerking bør inngå som en del av arbeidet med å motvirke mulighetene for juks i fangst og omsetning av kongekrabbe.

Øst-Finnmark Regionråd mener at all krabbe påføres individuell merking før den forlater fiskekjøper. Merkingen skal minimum gi opplysninger om eksportør, fisker og fangstområde.

 

Fredningsperiode:

Øst-Finnmark Regionråd er positive til at det settes et forbud mot fangst i kvoteregulert området i april måned i 2020. Det foregår et svært begrenset fiske på dette tidspunktet, og det vil derfor ikke næringsmessig by noen utfordringer med en fredningsperiode.

 

Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt:

Øst-Finnmark Regionråd er innforstått med at det er behov for fangstforbud i korte perioder for å tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt, både i og utenfor kvoteregulert området. Sjømat Norge ber om at disse stengingene blir gjort så seint som mulig på året.

 

Avsluttende kommentar:

Øst-Finnmark Regionråd ga den 27.08.2019 inn en høringsuttalelse om utvidelse av deltagelsen i det kvoteregulerte fiske.

Her er konklusjonen:

Øst-Finnmark Regionråd ber om at fiskerne som fisker innenfor det kvoteregulerte området får en større forutsigbarhet i kongekrabbeforvaltningen. Det bør ikke slippes inn flere inn i det kvoteregulerte fisket uten at det er blitt gjort en grundig undersøkelse av ressurser og konsekvenser.

Havforskningen bør sette i gang en bredere undersøkelse der man vurdere om resursen av krabbe er så stor i Vest-Finnmark at grensen for kvoteregulert fiske flyttes til grensen mellom Troms og Finnmark. Når den undersøkelsen er klargjort kan man ta opp til ny vurdering om å inkludere alle fiskerne i det kvoteregulerte fiske.