HØRINGSUTTALELSE

Høring – tekniske endringer i Finnmarksloven

 

Øst-Finnmark regionråd mener at Finnmarkseiendommen er strategisk viktig for samfunnsutvikling i kommunene i Finnmark. Derfor må finnmarkingene fortsatt ha full styring med FeFo.

 

Øst-Finnmark regionråd anbefaler derfor at det opprettes et organ sammensatt av kommunale representanter, som står for valg av medlemmer til styret i FeFo, velger en representant til kontrollkomiteen, disponerer overskudd, og som overtar andre oppgaver som i dag måtte ligge til fylkeskommunen i forbindelse med Finnmarkseiendommen. Representantskapet må utnevnes med utgangspunkt i kommunenes innbyggertall.  

 

Øst-Finnmark regionråd mener at det i forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til, eller tilstrekkelig vurdert konsekvenser ved at man i Finnmarki dag har en egen forvaltningsordning for grunn og ressurser, FeFo. Dette organet ble som kjent opprettet av Stortinget i 2005, etter en langvarig og arbeidskrevende prosess. Hensikten med opprettelsen av FeFo, var at finnmarkingene selv skulle bli herrer i eget hus.

Dette er et prinsipp som også anses for å være svært viktig å sikre også i fremtiden.

Forslaget går ut på at styrerepresentantene skal være fra Finnmark, men at de velges av det nye sammenslåtte fylkestinget. Når det gjelder disponering av overskudd, skal også dette gjøres av det samlede fylkestinget.

 

Regionrådet mener at dette ikke er noe man kan se på som mindre tekniske justeringer. Spesielt når man kjenner historien med opprettelsen av Finnmarkseiendommen. Forslaget kan også være slik regionrådet ser det i strid med intensjonene i Finnmarksloven. Det er ikke lagt frem god nok begrunnelse for at man kan se helt bort fra det juridiske grunnlaget som førte frem til loven.

 

ØFR støtter derfor ikke forslaget til endring slik det foreligger. Om Finnmarksloven skal endres må dette skje på en måte som oppfyller intensjonene med loven. Det kan være flere tenkelige modeller som ivaretar dette.

Én er at representantene fra Finnmark i det nye fylkestinget står for valg av styrerepresentanter og disponering av overskudd fra FeFo. Dette kan nok bli utfordrende med tanke på representativitet, da man ikke kan vite hvor mange representanter som blir valgt inn i det sammenslåtte fylkestinget fra dagens Finnmark.

 

Øst-Finnmark regionråd foreslår derfor at det opprettes et eget organ, sammensatt av representanter fra alle kommunene i Finnmark, som står for de nevnte oppgavene. Dette vil også være  i tråd med forarbeidet til Finnmarksloven som fremkommer på side 123, se nedenfor:"Annet ledd første punktum fastsetter at Finnmark fylkesting og Sametinget skal velge tre medlemmer hver med personlige varamedlemmer. Fylkestinget og Sametinget har ikke anledning til å overlate oppnevnelsen til f.eks. fylkesutvalget eller Sametingsrådet, jf. ordet «selv». Dersom fylkeskommunen på sikt skulle forsvinne som forvaltningsnivå, må loven endres slik at valget av de medlemmer som Finnmark fylkesting etter loven skal velge gjennomføres på annen måte. En mulig løsning kan f.eks. være at ordførerne i fylket velger medlemmene i samlet møte."

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f9c8344dd6406ea9eb54a96fe5ca95/no/pdfs/otp200220030053000dddpdfs.pdf