Kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har kommet med forslag på flere tiltak for å styrke kontrollen med fangst og omsetning av kongekrabbe, styrke etterlevelsen av regelverket og sikre like konkurransevilkår i næringen.

 

Forslagene er ment å skulle gjelde alle steder det fanges, landes og omsettes kongekrabbe, det vil si både innenfor og utenfor kvoteregulert område. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert flere utfordringer med å kontrollere fangst og omsetning av kongekrabbe. Derfor mener de at det er behov for å vurdere en rekke nye tiltak. Direktoratet har også vært i dialog med Mattilsynet som deler denne bekymringen. Dels dreier bekymringen seg om påstander om uregistrert fangst og svart omsetning, dels om brudd på regler om krav til hygiene og dyrevelferd. Det er også kommet bekymringsmeldinger fra deler av fiskerinæringen der de nevnte utfordringene tas opp.

 

De nevnte forholdene er fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og næringen blitt tatt opp med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Departementet kom i brev av 23. april 2018 med bestilling om at Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i fellesskap skulle sende forslag om følgende tiltak på høring: 

 

1. Forbud mot mobile kjøpestasjoner – som også inkluderer et eventuelt alternativ om innstramming av ordningen.

 

2 Innstramning i bruken av samleteiner.

 

3. Merking og sporing.

 

Øst Finnmark regionråd sin høringsuttalelse:

 

  1. Øst-Finnmark Regionråd støtter kravene til at det blir innstramming i regelverket for mobile kjøpepunkt. Det må dog tas hensyn til at det i enkelt områder er langt til nærmeste faste fiskebruk, noe som vanskeligjør leveranser for den minste flåten. Det bør være krav til at mattilsynet skal godkjenne kjøpepunktets fasiliteter og at biler som benyttes kan spores.
  2. Godkjente samleteiner bør kunne benyttes av fiskere. Dog bør det være påbudt for fiskerne å rapportere om plassering og antall krabber som til enhver tid er i disse teinene. Mattilsynet/fiskeridirektoratet bør komme med forskrift på hvordan teinene utformes og hvor lenge man kan oppbevare krabber i en samleteinen. Max 48 timer bør være standard regelen for oppbevaring av krabbe i samleteiner. Det bør være anledning for fiskere å søke om forlengelse av denne fristen ved vær eller leveranse problemer.

Fiskekjøpere bør ikke ha anledning til å bruke samleteiner. Ved leveranse fra fisker skal all krabbe på land og bearbeides/lagres i godkjent anlegg.

 

  1. Alle krabbe påføres individuell merking før den forlater fiskekjøper. Merkingen skal minimum gi opplysninger om eksportør, fisker og fangstområde. 

 

 

 

 

 

 

Kirkenes/Vardø 25 Oktober 2018

 

 

På vegne av Øst Finnmark Regionråd.

 

 

Robert Jensen                                                                                              Trond Haukanes

Styreleder                                                                                                     Daglig leder

 

 

Kopi:

 

Nærings og Fiskeridep.

 

Fiskarlaget Nord

 

Kystfiskarlaget

 

Fjordfiskenemnda

 

Sametinget

 

Sjømat Norge

 

Finnmark Fylkeskommune

 

Medlemmer av Øst-Finnmark Regionråd

 

Vest-Finnmark Regionråd v/ Bente Olsen Husby

 

KS Finnmark v/Unn Martinsen

 

Media