Dette sier Øst-Finnmark Regionråds styre i en uttalelse om saken vedrørende ID-kontroll. Fra 1. februar iverksetter skattemyndighetene en ordning som fører til at det kun blir fire steder i Finnmark hvor utenlandske arbeidstakere får utstedt skattekort gjennom en ID-kontroll. Alta, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes er de steder hvor dette kan skje. Alle utenom disse steder må reise for å få skattekort og dermed kunne få bli lovlydige skattebetalere i Norge.

Denne nye ordninga vil spesielt ramme kysten av Finnmark. Der er det stort behov for arbeidsfolk. Mange av dem kommer fra andre land. Dermed må de ta store, kostbare og lange reiser til ett av de fire kontorene i fylket for å få skattekort. Reiser som kan ta godt over ett døgn å gjennomføre til stor kostnad for den enkelte og næringslivet. Dette kan ikke skattemyndighetene ha tenkt på når endringene ble vedtatt, mener styret i Øst-Finnmark Regionråd.

Styret påpeker behovet for arbeidskraft innen de sesongbetonte næringer som fiskeindustrien og reiselivsnæringa. Men også andre næringer er avhengig av utenlands arbeidskraft. Dette vanskeliggjøres nå med de nye endringene og kan bli en direkte flaskehals for å få hjulene til å gå rundt i næringslivet. I tillegg kan slike vanskeligheter som næringslivet nå opplever, føre til mer uregistrert og svart arbeid.

Selv om skattemyndighetene ser på muligheter for å opprette ambulerende enheter for å gjennomføre slik kontroll, blir det aldri noe alternativ til å kunne få utført slike oppgaver på et sted. En oppgave som enten politi/lensmann eller kommunale myndigheter kunne utført, påpeker Øst-Finnmark Regionråd.

Rådet påpeker at ordninga som nå innføres må evalueres snarlig slik at de belastninger dette medfører for næringsliv og arbeidstakere i fylket kan rettes opp.