Til

Finnmark Fylkeskommune Fylkeshuset

9980 Vadsø

postmottak@ffk.no

Innspill til Finnmark Fylkeskommune i forbindelse med eiermelding FeFo.

Øst-Finnmark Regionråd er et fellesorgan for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig herunder interkommunale løsninger.

Øst-Finnmark Regionråd behandlet på sitt regionrådsmøte den 30/31 August under sak 19 a, Finnmark Fylkeskommune sin kommende eierstrategi melding. Regionrådet kom med følgende innspill:

  1. Den løpende oppfølgingen av Finnmarkseiendommen (Fefo) bør i større grad inkludere kommunene som i all hovedsak er det nivået som erfarer Fefo’s innretning spesielt som grunneier/-forvalter
    1. Kommunene er sentral planmyndighet i alle arealsaker. Kommunale planer legger premissene for Fefo’s disponeringer og Fefo’s strategier legger premissene for realiseringen av kommunale planer.
    2. Kommunene, gjennom f eks de respektive regionråd, bør inngå i de årlige kontaktmøter sammen med Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Fefo
  2. Øst-Finnmark regionråd ber Finnmark fylkeskommune legge til grunn at grunnforvaltningen, herunder salg og feste av arealer i tett bebygde områder, koordineres og samkjøres med den kommunale arealforvaltningen for å unngå praktisering av ulike tomteregimer i samme område. I tett bebygde områder bør kommunene alltid gis en anledning til å kjøpe grunnarealer til en akseptabel og omforent pris.
  3. Finnmark fylkeskommune oppfordres til å også fokusere rammevilkår for frivillige lag og foreninger i sine eierstrategier. Som ressurseier og –forvalter har Finnmarkseiendommen rolle og ansvar for å sikre at ulike lag og foreninger opplever gode vilkår for sitt frivillig arbeid. Et godt eksempel på dette er hytteforeninger og deres tilgang til grus, pukk for utbedring av hytteveier og lignende.
  4. Reiselivsnæringen har et stort potensiale for videre vekst. I forpaktningen av ulike utmarksressurser er det viktig at dette vekstperspektivet hensyntas i kombinasjon med ivaretakelse av interessene til lokale brukere.
  5. Fefo bør løpende evaluere sine næringsengasjementer opp mot primærrollen som grunnforvalter. Det viktigste er at Fefo aktivt legger til rette for alle aktørers utvikling og vekst.

Kirkenes/Vardø 4 September 2018

På vegne av Øst Finnmark Regionråd.

Robert Jensen, Styreleder

Trond Haukanes, Daglig leder

Kopi:

Medlemmer av Øst-Finnmark Regionråd

Vest-Finnmark Regionråd v/ Bente Olsen Husby

KS Finnmark v/Unn Martinsen

Finnmark Fylkeskommune v/ Ragnhild Vassvik