Bildetekst: Leder Linda Beate Randal i ØFR krever at Helse Nord lytter til regionrådet.

Vi krever saken om ortopedi i Kirkenes utsatt!

Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling

Styret i Øst-Finnmark Regionråd registrerer at det på styremøte i Helse Nord onsdag 23. november er satt ovennevnte sak på dagsorden.

Styret vil be om at denne saken ikke blir realitetsbehandlet på dette tidspunkt ut fra flere forhold. Vi vil nevne følgende:

• Øst-Finnmarks befolkning blir nok en gang de som utsettes for kutt i tilbud innen helsevesenet
• Øst-Finnmark ligger lengst unna de tilbud som det vises til utført på UNN. Av den grunn vil pasientene bli påført ekstra belastninger med transport til flyplasser og videre til UNN – eventuelt andre sentrale sykehus.
• Som følge av våre til dels ekstreme værforhold vil transport bli belastende for pasienter og vil strekke seg over store avstander
• Saken er ikke drøftet skikkelig med de grupper som dette angår og det etterlyses en evaluering og drøfting av det tilbudet som eksisterer


Med bakgrunn i dette ber vi styret om å utsette saken. Samtidig ber vi om at det gjennomføres en evaluering av dagens tilbud og inviteres til en drøfting/dialog med de angjeldende brukere. Når dette er gjennomført, føler vi det er rett å trekke konklusjoner om hvordan den framtidige organiseringa skal være.