19 og 20 Februar avholdt Øst-Finnmark Regionråd møte i Kirkenes. Møte startet med at Ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen ønsket velkommen til Kirkenes, og redegjorde for det viktige arbeidet som nå var i sluttfasen når det gjaldt jernbaneutredningen mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Møte Kirkenes 2018

Øst-Finnmark Regionråd samlet i Kirkenes. 

 

Anne Marit Bjørneflaten fra Hurtigrutan ASA, var på møte for å informere om den pågående anbudsprosessen for ny hurtigruteavtale. Hun understreket blant annet at Hurtigruten uansett utfall av anbudsprosessen ville seile på kysten mellom Bergen og Kirkenes.

Anne Marit

Anne Marie Bjørneflaten

 

Vi fikk også en grundig gjennomgang fra Fylkesordfører Ragnhild Vassvik om prosessen som førte frem til den såkalte Gardermoen avtalen. Hun understreket at denne avtalen slett ikke var det man hadde hatt som utgangspunkt, men at forhandlingsutvalget å akseptere et kompromiss, da man fryktet at et brudd ville føre til ytterligere svekkelse av administrasjonen og oppgaver tildelt Finnmark.

Ragnhild

Ragnhild Vassvik

 

Terje Meyer, Distriktssjef Øst-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt, informerte om Sivilbeskyttelsesloven og kravene overfor kommunene. Loven er klar på at kommunene skal stille lagerplass til disposisjon og skal betale for vedlikehold av utstyret. Loven har ikke blitt fulgt opp i de senere årene, men dette vil det nå bli en endring på sa Meyer. Det betyr i klartekst at regningen for vedlikehold vil bli oversendt kommunene i Øst-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt.

Terje

Terje Meyer

 

Styret i Øst-Finnmark Regionråd har besluttet å innlede en strategiprosess for se på den fremtidige organiseringen av regionrådet. Vi har, etter anbudsprosess, engasjert BDO Rådgivning, ved Morten Andersen til å lede dette arbeidet. Han har kontorplass i Båtsfjord. Morten presenterte prosessen videre og hvordan man har lagt opp arbeidet. Planen er at man skal være ferdig med strategiarbeidet i høst.

Morten

Morten Andersen

 

Hallgeir Sørnes fra Vardø kommune, informerte om konsekvensene og omfanget knyttet til de nye personvernreglene som skal tre i kraft i Mai. GDPR er EU sitt oppgjør med de store IT gigantene, Google, Apple, Amazon etc, som bruker personopplysninger de får inn, uten at du har oversikt over hva de blir brukt til. Prinsippet med den nye loven er at du som enkeltperson eier dine egne personopplysninger på nettet og har rett til å vite hva de blir brukt til og hvor de blir brukt.

For kommunene vil det bety at man må gjennomgå alle systemer som inneholder personopplysninger og få lage et system som ivaretar hver enkelt innbygger sine rettigheter i henhold til den nye loven.

Hallgeir

Hallgeir Sørnes

 

Som avslutning på den første dagen fikk vi en omvisning på nye Kirkenes Sykehus.

Geir

Omvisning på Nye Kirkenes Sykehus ved Geir Braathu, Finnmarks Sykehuset.

 

På dag to startet vi med at Trine Amundsen og Bjørn Johansen fra LO Finnmark holdt innlegg om lærlingsituasjonen i Finnmark. Privat sektor har vært flink til å ta inn lærlinger de siste årene. Offentlig sektor henger etter. De ønsket at kommunene ble mer aktiv til å rekruttere lærlinger. Spesielt er det behov for å motivere elver på helsefag til å bli lærling

Reduksjon i kullene som nå går inn på videregående vil føre til kamp om arbeidskraften. Skal man sikre tilstrekkelig rekrutering må kommunene være mer aktiv på rekrutering av lærlinger.

LO

Trine Amundsen og Bjørn Johansen.

 

Regionrådet i Vest Finnmark var invitert til vårt regionrådsmøte for å informere om hvordan de jobber og drøfte forskjellige samarbeidsformer fremover. Først presenterte daglig leder Trond Haukanes aktiviteten i Øst-Finnmark Regionråd de siste månedene og hva man planlegger fremover.

Bente Olsen Husby presenterte Vest-Finnmark Regionråd, prioriteringer og strategiplanen som de hadde fått laget og som ble ferdig i 2016.

Det ble videre drøftet muligheter for tettere samarbeid mellom regionrådene. Det ble også nevnt mulig sammenslåing. Regionrådet var imidlertid samstemt i at det var bra at samarbeidet mellom de to regionrådene var kommet godt i gang, men at man foreløpig burde jobbe som to selvstendige regionråd men med utstrakt samarbeid. Konkrete samarbeidsprosjekter kunne for eksempel være fellesmøter med politikere under Nor Fishing i Trondheim i August, felles arrangement i dagene rundt Nord i Sør i Oslo og samarbeid om høringer og uttalelser.

Bente

Bente Olsen Husby.

 

Skatteetaten har i lengre tid vært bekymret for at arbeidsgiverkontrollen i Øst-Finnmark kommunene har vært alt for tilfeldig og ikke blitt prioritert. Det kan gå utover lovlydige bedrifter som må konkurrere mot bedrifter som unndrar seg skatter og avgifter bevist, og dermed kan underby lovlydige bedrifter.

Derfor har regionrådet over en tid hatt samtaler med Peter Reinholdtsen fra skatteetaten for å finne en løsning som kan gi bedre arbeidsgiverkontroll i regionen. Reinholdtsen hadde i forkant utarbeidet et notat som beskrev situasjonen og hva som kunne være løsningen. Reinholdtsen gjennomgikk notatet som Skatteetaten hadde utarbeidet. Han var tydelig på at situasjonen med manglende arbeidsgiverkontroll ikke kunne fortsette. Da ville man ta grep sentralt og flytte kompetanse ut av regionen. Det syntes han var unødvendig og lite formålstjenlig all den tid at man fra kommunene i regionen ønsket å opprettholde kompetansearbeidsplasser. Han oppfordret regionrådet på det sterkeste til å få til et samarbeid om arbeidsgiverkontroll.

Etter en del diskusjon ble det fattet følgende vedtak i regionrådet:

Kommunene i Øst-Finnmark oppfordres snarest mulig å inngå samarbeidsavtale etter kommunelovens paragraf 28b – administrativt vertskommunesamarbeid. En av kommunene påtar seg å være kontorkommune og likeledes tar på seg arbeidsgiveransvaret for de stillinger som blir opprettet etter avtale mellom kommunene. Kostnadene fordeles etter variabler som folketall og antall arbeidsgivere i henhold til tabell i notatet.

Regionrådet ber rådmennene i Øst-Finnmark utarbeide et saksfremlegg for besluttende organer slik at man får på plass en samarbeidsavtale innen utgangen av inneværende halvår.

Reinholdtsen

Peter Reinholdtsen til venstre sammen med Hans Jacob Bønå

 

Som siste post ble det fra rådet fattet 5 uttalelser.

Styreleder, Robert Jensen, oppsummerte tilslutt de to dagene regionrådet hadde vært sammen med å oppfordre regionrådet til å delta aktivt i strategi prosessen og at så mange som mulig hadde anledning til å delta på de to neste planlagte møtene i Tana og Murmansk.