Øst-Finnmark regionråd samlet til møte i Vadsø 12. og 13. mai 2011 vil uttrykke bekymring for manglende finansiering av sykestueplasser i forhold til den kommende Stortingsproposisjon. Dersom ikke samhandlingsreformen finansierer sykestueplassene vil det kunne gi svært negative konsekvenser for den enkelte kommune.

Finnmark har store geografiske avstander og et utfordrende klima hva angår transport, spesielt på vinteren. Dette stiller store utfordringer til lokalsamfunn i forhold til god beredskap og gode tjenestetilbud som skaper trygghet og trivsel for våre innbyggere. Et godt, velfungerende og trygt helsevesen er helt avgjørende i så måte.

Finnmark og Nord Troms er helt unike med sine sykestueplasser i de lokale helseinstitusjonene. Dette er bygd opp som et lokalt tilbud nettopp for å skape trygghet for lokalbefolkningen. Dette er også tilbud som avlaster både de lokale og regionale sykehusene ved at pasienter slipper innleggelse eller for tidlig innleggelse. Tilsvarende vil pasienter kunne utskrives tidligere fra sykehus og få sin rekonvalesens eller pleie lokalt. Faktisk på sin hjemplass i nær tilknytning til familie og venner.
Øst-Finnmark Regionråd er sterkt bekymret for at Stortingsproposisjonen som legges fram ikke vil inneholde finansiering av sykestueplassene. Greier man ikke å få med en tilfredsstillende finansiering for disse, vil hele reformen virke svært hemmende for lokal samfunnsutvikling i tillegg til sentraliserende. Uten sykestueplasser vil også rekrutteringen til de lokale helsesentra bli svakere. Samhandlingsreformen krever kompetanse for å drifte sykestuene rundt om.

Øst-Finnmark Regionråd ber derfor våre stortingsrepresentanter fra Finnmark å nøye følge saken slik at sykestueplassene sikres finansiering i reformen.