Protokoll fra møte nr. 2/13, mandag 27. og tirsdag 28. mai 2013.
Møtet ble holdt på Polar Hotell, Båtsfjord kommune.
Følgende medlemmer møtte:
Kommune Ordfører: Mindretallsmedlem: Rådmann:
Vadsø: Rolf Arne Hansen Turid Strand Bedi Jens Betsi
Vardø: Lasse Haugom Eva Lisa Robertsen forfall
Båtsfjord: Geir Knutsen Stein Kollstrøm Tor-Martin Larsen
Berlevåg: Karsten Schanche forfall Bjørn Ove Persgård
Gamvik: Inga Manndal Nina Eilertsen Forfall
Lebesby:Forfall Forfall forfall
Tana: Frank M. Ingilæ Ellen K. Saba Øysten Somby Solås
Nesseby:Oddvar Betten forfall forfall
Sør-Varanger: Cecilie Hansen og Aksel Emanuelsen Bente Larssen
ØFR v/ daglig leder: Bernt-Aksel Jensen

Øvrige deltakere: Organisasjon:
Tor Martinsen Varanger kraft Vind
Karin Straume Fylkesmannen i FinnmarkKonstituering:
Ordfører Geir Knutsen ønsket velkommen til Båtsfjord kommune og ga litt info om kommunen, fiskerinæringa og næringslivet ellers. Blant annet med at flere båtsfjordinger flytter tilbake til kommunen ettersom det er skapt nye jobber.

Leder av regionrådet, Frank M. Ingilæ, ønsker deretter møtedeltakerne velkommen til denne samlinga.
Det ble foretatt navneopprop på medlemmer.
Tilsendt saksliste ble godkjent.
Møtet ble satt.


Protokoll:

Saksutredninger og kommentarer til de ulike saker:

Sak 6/13 Øst-Finnmark Kompetansesenter – hva nå?

• Avklaring med Øst-Finnmark Kompetansesenter
o Hva mener kommunene om utredninga som Sør-Varanger kommune laget
o Avklaring opp mot Studiesenteret.no og deres drift
o Frank M. Ingilæ, leder for det nye samarbeidsnettverket, gir oss kunnskap om drifta av et nasjonalt nettverk for distribusjon av undervisning, planer, framdrift og hva dette betyr for ØFR.
• Prosjekt «Samhandling for kompetanseheving i distriktene»
o Status for fornyet søknad om pilotprosjekt sammen med Midt-Troms Regionråd, Nord-Troms Regionråd, Studiesenteret Finnsnes, UiT
o Campus Kirkenes – Universitetets tilstedeværelse i Øst-Finnmark
DL’s kommentarer og info:
21. mai ble av avholdt et møte med Arnfinn Andersen fra UIT, fylkesråd Lisbeth Isaksen fra FFK samt undertegnende på fylkesbygget.
Tema var søknaden fra ØFR (i samarbeid med de andre regionrådene i Troms) om å få til høgere utdanning gjennom prosjektet som er lansert og ØFR har drøftet flere ganger. I tillegg drøfting rundt prosessen etter at det er fastslått sammenslåing mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, som fra nå av heter:
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det skal etableres et eget Finnmarksfakultet, hvor Trone Gland er dekan.

Essensen i det videre arbeidet er at det må føres to prosesser.
Den ene er at det må bygges et sterkt Campus Kirkenes med faste studietilbud – ikke studietilbud som er basert på prosjekter som varer to-tre år. Det arbeidet er ikke ferdig og behøver hjelp fra alle gode parter. Herunder også ØFR.
Gjennom et fast og godt Campus Kirkenes med for eksempel sykeleier og lærerutdanning – og kanskje ingeniørutdanning (som Kirkenes næringshage har frontet) ville det danne seg en struktur som var fast og noe å bygge videre på.

Det andre løpet er at ØFK må fortsette som en megler på distribuert utdanning til kommunenes studiesentre på tilbud som ikke gis ved det nye universitetet.
ØFK er oppegående og styres for tiden av Unni Sildnes. (Ingvild Wartiainen har permison.) Det arbeidet må gå sin gang og styrkes med basis i kommunenes utdannings og kompetanseplaner og arbeider som kommunene har ansvar for.
Gitt at disse to modellene – som utfyller hverandre – fungerer, vil Finnmark ha fått forbedret og løftet sitt utdanningstilbud vesentlig.

Møtet konkluderte med at fylkesråden ønsket å avholde et møte til høsten om saken om hva et Campus Kirkenes skal være. Fram til den tid vil det bli arbeidet videre med fra begge hold om hva innholdet skal være, hva departementet, UIT og HIF mener, Et møte tidlig i høst vil forhåpentligvis avklare en del av de uklarheter som i dag svever rundt og som ikke er fastslått i den kongelige resolusjonen om Campus Kirkenes innhold.
Samtidig vil både fylkesråden og Anfinn Andersen jobbe videre med søknaden som foreligger for å sjekke ut mulighetene til å delta i finansieringa av prosjektet.

Øst-Finnmark Regionråd må kunne sies å ha bidratt til prosessen over år siden vårt første formelle møte om dette tema 28. november 2006 i Vadsø med representanter fra Universitetet i Tromsø – til det som nå er stadfestet i kongelig resolusjon 15. februar 2013 om fusjonen av institusjonene – som erkjennelse av behovet for å få til høgere utdanning i hele Finnmark – på flere måter enn bare den tradisjonelle «Campus-metoden», som ble påpekt av regionrådet og andre.

Enstemmig vedtak:
Øst-Finnmark regionråd slutter seg til utredninga fra Sør-Varanger kommune om etablering av ØFK på permanent basis.
Daglig leder får i oppgave å vurdere finansieringsmodeller til neste møte.

Øst-Finnmark Regionråd vurderer å melde seg inn i Studiesenteret.no på vegne av kommunene i Øst-Finnmark med 1 felles medlemskontingent.


Sak 7/13 Vindkraft i Øst-Finnmark – v/ Varanger Kraft Vind v/ Tor Martinsen

Vindkraftutviklingen i Øst-Finnmark. Ny konsesjon gitt og snart bygging av nytt anlegg i Berlevåg kommune. Investering på 600 millioner.
Hva betyr det for Øst-Finnmark?
Litt historikk om hva som har skjedd, hva skal skje i anleggsperioden og hvordan blir dette i framtiden. Arbeidsplasser, eiendomsskatt, vedlikehold, bygging i terreng, forhold til reindrifta - naturen.

Videre drøfting om linjekapasitet o g om det finnes flere lignende prosjekter som kan ha potensial for realisering innen vårt område.
Erfaringer fra Kjøllefjord Vindpark – noen år etter etablering.

• Status og utvikling for den nye 420kV linja til Finnmark.

• Kommentar fra DL:
• I denne saken vil Varanger Kraft gjennomgå arbeidet med å få til denne etableringa.

Vedtak:
• Øst-Finnmark Regionråd ønsker å ha med NVE på neste møte for nærmere drøftinger omkring den nasjonale linjekapasitet. Utbygginga til Varanger Kraft Vind på 45 mv i Berlevåg tilsvarer vel ca. 20 prosent av konsesjonen som er gitt på 200 mv.Sak 8/13 Solidarisk petroleumsfond – og Øst-Finnmark regionråd.
• Videre oppfølging av samarbeidsideen innen Solidarisk petroleumsfond – hva vil kommunene i øst?
• Det ØFR blant annet trenger å drøfte er hvordan vi forholder oss til saken om et Solidarisk Petroleums/Naturressursfond. På ett vis er vi kommet langt i saken ved at vi har en utredning om mulighetene og et forslag til drift at et slikt fond.
• Men samtidig står vi ved den status at ikke alle kommuner har tilrettelagt for å delta i et slikt fond gjennom å innføre eiendomsskatt.
• Samtidig rykker «oljealderen» nærmere Øst-Finnmark dag for dag.


Vedtak:
Øst-Finnmark Regionråd ønsker å få fram en tempoplan for den utbygging/utvikling som myndighetene ser for seg i utviklingen av Barentshavet sør/øst. De skal derfor inviteres til neste møte i denne sammenheng.
• De av kommunene som ikke har tatt stilling til utredninga fra Lund & Co om et «Solidarisk petroleumsfond» bes gjør det.
• Øst-Finnmark Regionråd endrer navnet på fondet til å være:
«Solidarisk naturressursfond».


Sak 9/13 Mineralstrategien fra regjeringa - hva skjer? v/ Cecilie Hansen
o Innen mineralstrategi-området skulle det dannes et landsomfattende nettverk. Cecilie Hansen er valg til leder.
o Frank M. Ingilæ om mineralnæringa i Tana + og -
o Finnmark fylkeskommune skal lage egen melding

Status – og er dette noe for ØFR?

Behandling:
Cecilie Hansen orienterte fra et møte om mineralnæringa 9. april i Tromsø. Kommunene skal være oppmerksom på at i meldinga fra regjeringa er ikke kommunene spesielt nevnt eller at det sies mye om kommunene – hvor ressursene ligger.
Den 2. september skal det være et stiftelsesmøte på Gardermoen for Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) som vil fokusere mer på kommunenes rolle i disse strategier.
Finnmark fylkeskommune skal også lage sin egen mineralstrategi. Det bør sjekkes ut om kommunene skal ha/bør ha en rolle her.

Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering.

Sak 10/13 Utfordring for regionrådets medlemmer (gruppearbeid)

Innenfor hvilke samarbeidsområder ser kommunene for seg i framtiden muligheter for å utvikle samarbeid. Både innen dagens tjenestetilbud og innen kommende områder.
o På hvilke områder kan kommunene samarbeid med andre kommuner
o Hva hindrer samarbeid i dag
o Hva er forutsetningene for samarbeid
o Hvordan skal dette organiseres, initieres og driftes
• Drøfting av muligheter for å utvikle interkommunalt samarbeid innen flere områder: Drøfting i politisk og administrativ gruppe – hver for seg.
Resultatet framlegges i plenum på dag 2 hvor det settes opp aktuelle konkrete forslag på samarbeidsområder og organiseringsformer, f.eks. Interkommunale selskap.

Sak 11/13 Fylkeslegen i Finnmark, Karin Straume:

Informasjon om prosjekt «Satsing på barn og unge»
• Samordning av oppdrag for forskjellige direktorat og departement.
• Samordning med andre gode krefter i fylket i fylket
• Utgangspunkt i «Sjumilssteget» / FN’s barnekonvensjon
o Medbestemmelse
o God omsorg
o Særskilt vern og støtte
o Vern mot overgrep
o Fullverdig liv
o God helse
o God utdanning

Samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Finnmark, kommunene og frivillige organisasjoner. Hva kan det bestå i, hva er kommunenes rolle?

Behandling:
Fylkeslegen orienterte om planene for oppstart av prosjektet. Det er ansatt en person i 50 prosent stilling (Silvana Roska).
Fra og med 2003 er FNs barnekonvensjon en del av norsk lov.

Etter hvert som prosjektet kommer i sving vil kommunene inviteres til deltakelse innen flere områder. Både innen ledelsen men også tverr-sektorielt hva angår barn. Dette i tillegg til at barn og unge selv skal inviteres med (Ungdomsrådene), foreldre, frivillige organisasjoner, universitetet, NAV og andre.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering og regionrådet vil behandle sakene etter hvert som det er aktuelt å delta i prosjektet.
Tilleggssak under denne saken:
Rådmann Bente Larssen orienterte fra OSO-gruppa om arbeidet. Blant annet var det bare tre kommuner som hadde svart på saken om sykestueplasser. Noe Helse Nord ikke syntes var spesielt imponerende.
Funk-e prosjektet ved Gerd Ersdal ønsker deltakelse i ØFRs møte for å drøfte videre utvikling i arbeidet/utviklingen av den elektroniske hverdagen i kommunenes helsevesen.
KS planlegger å etablere en OSO-gruppe for barnevern til høsten.
Referat fra møtene i OSO-gruppa formidles til daglig leder som formidler dette videre til ØFRs medlemmer. Det bør settes av tid til informasjon om OSO-gruppenes arbeid på møtene til ØFR.
Styret bør utforme et forslag til uttalelse vedrørende finansiering av sykestueplassene.

Sak 12/13 Plenumsmøte politisk/rådmenn om interkommunalt samarbeid

• Politisk: v/ Frank M. Ingilæ

• Rådmenn: v/ Jens/Bente

 Konklusjoner og tiltak som skal iverksettes etter drøftingene

Behandling:
Etter at politisk og administrativ gruppe hadde drøftet muligheter for å utvikle ytterligere kommunesamarbeid, ble det gjort flere konklusjoner.

Hovedkonklusjonen er at det er vanskelig å kommer fra ide til handling.
• En var at kommunene i mange tilfeller er så opphengt/opptatt i sin hverdag at det ikke er rom til å komme videre med kommunesamarbeid.
• En annen var at det vil bli en fordobling (minst) av behovene innenfor pleie og omsorgssektoren. Det til tross, har det vært liten interesse for å komme videre i arbeidet med å etablere et lokalmedisinsk senter.
• Rådet hadde ikke noen klar og entydig konklusjon på om dette skal være et tema som skal tas opp på hvert møte. Mange av kommunene samarbeider om ulike oppgaver i dag – noe som etter utsagn i møtet fungerer fint.


Sak 13/13 Prosjektet Ungdomsråd i alle kommuner
Rapport fra prosjektleder, og status - veien videre

DLs kommentarer:
Viser her til de rapporter som prosjektleder har laget om utviklingen.

Det som ØFR bør tenke nærmere på er hvordan dette arbeidet skal kunne videreføres på noe vis. Den avgjørelsen skal ikke tas nå, men vil bli fokusert på til høsten.
Det foregår et samarbeid med Finnmark fylkeskommune om muligheten for å organisere deres ungdomsarbeid på et vis som gjør det mulig å styrke det som ØFRs prosjekt har hatt som mål. Nemlig å få et varende ungdomsrådsarbeid i alle kommuner i Finnmark.
Dette arbeidet, og muligheter for å finne organisasjonsformer, foregår også i dialog med flere av departementene som jobber med disse saker.

Vedtak:
Rapportene tas til etterretning. Saken drøftes nærmere på neste møte om den videre oppfølginga av arbeidet med ungdomsrådene når prosjektperioden er ferdig.

Sak 14/13 Årsregnskap for ØFR for driftsåret 2012
Årsregnskap framlagt av Vadsø kommunes økonomiavdeling

DLs kommentarer:
Viser til vedlagte regnskap ført av Vadsø kommunes økonomiavdeling.
Regnskapet inngår i kommunens systemer og i følge regnskapssjef Morso er også denne å anse som revidert.
Kommentarer til de enkelte poster kan besvares i møtet.

Vedtak:
Framlagte regnskap tas til etterretning.
Rådets økonomi må settes opp som sak til neste møte.

Oppsummering av møtet v/ leder Frank M. Ingilæ:

• Fastsettelse av tidspunkt for neste møte, møtested og fokustema:
 Neste møte blir 31. oktober til 1. november – fortrinnsvis i Berlevåg kommune – Vednes. Alternativt Vardø.
 Styres bes gjøre en evaluering av arbeidet så langt i perioden for rådet hvor oppgaver, deltakere, deltakelse og daglig ledelse er aktuelle vurderingspunkter.
 NVE ønskes med som deltaker
 Ungdomsrådene – den videre drift skal være sak
 Tempoplan for olje/gass i Barentshavet ønskes framlagt fra myndighetene.
 Drøfting om status for Øst-Finnmark som er i en bedre utvikling
 OSO-gruppa (som Bente orienterte om) kommer med mer info.
 Campus Kirkenes – hva skal blir det med innholdet der
 Demografiske faktorer for Finnmark – varslede endringer (Jens B).


Frank M. Ingilæ Bernt-Aksel Jensen
Styreleder Daglig leder