Protokoll fra møte nr. 4/12, tirsdag 2. og onsdag 3. oktober 2012.
Møtet ble holdt på Rica Hotell Vadsø, Vadsø kommune.

Følgende medlemmer møtte:
Kommune Ordfører Mindretallsmedlem Rådmann
Vadsø Svein Dragnes Eirin Tapio Jens Betsi (forfall)
Vardø Forfall Eva Lisa Robertsen forfall
Båtsfjord Geir Knutsen Stein Kollstrøm Forfall
Berlevåg Karsten Schanche Rolf Laupstad Bjørn Ove Persgård
Gamvik Inga Manndal Nina Eilertsen Svein Tønnesen
Lebesby Forfall Bård Rasmussen Forfall
Tana Frank M. Ingilæ Ellen K. Saba Jørn Aslaksen
Nesseby Knut Inge Store, forfall Jarle Andreassen Stian Lindgård, forfall
Sør-Varanger Tove Alstadsæter Linda B. Randal forfall Marit Haugseth
ØFR v/ daglig leder: Bernt-Aksel Jensen

Øvrige deltakere
Organisasjon Ass. dir. Stein Mathisen og Leif Edmund Jankila Varanger Kraft AS
Fylkesråd Grete Ernø Johansen Finnmark fylkeskommune
Daglig leder Kate Utsi Destinasjon Varanger AS
Arkitekt Tormod Amundsen Biotope AS
Hilde Rollstad Lyngedal Øst-Finnmark Regionråd - ungdomsrådsprosjektet

Konstituering: Ordfører Svein Dragnes ønsket velkommen til Vadsø kommune og ga litt info om kommunen.

Leder av regionrådet, Frank M. Ingilæ, ønsker deretter møtedeltakerne velkommen til denne samlinga. Det ble foretatt navneopprop på medlemmer. Tilsendt saksliste ble godkjent. Det ble ytret ønske om å se nærmere på en tilleggssak/uttalelse vedrørende spørsmålet om sammenslåing av Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Møtet ble satt.

Dag 1 – Dagsorden:

Sak 21/12 Status for prosjektet «Aktive ungdomsråd i alle kommuner i Finnmark»
o Info fra ØFRs prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad

Hilde vil legge fram status for arbeidet med prosjektet fra start og fram til i dag. Hvordan arbeidet med å etablere aktive ungdomsråd i kommunene har gått og litt om hva har vært utfordrende. Hun vil også komme inn på hva som kan være den videre vei etter at prosjektet er ferdig om et drøyt år. Det vil bli lagt et notat med oppsummeringen med møtereferatet.

Behandling: Statusrapport ble gjennomgått av prosjektleder. Foredraget og rapport vedlegges protokollen. Frank (Tana) påpekte viktigheten av at ordførerne og rådmennene deltar i arbeidet med ungdomsrådene. Det er viktig at rådene oppfatter av lederne bryr seg om dem. Tove (Sør-Varanger) påpekte viktigheten av å integrere rådet i kommunalt virke og bruke hierarkiet til å holde kontakten.

Vedtak: Regionrådet tar informasjonen til orientering.

Sak 22/12 Den nye 420kV linja fra Skaidi til Varangerbotn; Status og utvikling
o Finnmark fylkeskommune v/ fylkespolitisk nivå
o Varanger Kraft v/ Stein Mathisen og Leif Edmund Jankila
 Kan VK påta seg utredningsoppgaven for Statnett?
 Hva kan ØFR gjøre, hva kan vi påvirke og hvordan?
 Konkretisering av argumenter og strategi for framdrift

Under møtet i Kjøllefjord i vår ble drøftet hvilke grep som må gjøres for å få til en hurtigere utvikling i saken med bygging av ny linje mellom Skaidi og Varangerbotn.

Behandling: Stein gjennomgikk foredrag som legges ved protokollen. Fra Varanger Krafts side er det stor vilje til å samhandle med ØFR og Finnmark fylkeskommune dersom det ønskes.

Han påpekte at det ikke finnes noen fornuftig grunn til at dagens kraftnett er slik som det er. Han har heller ikke funnet noen vedtak som sier at det skal være slik – altså et nett med store mangler og svært utsatt for store belastninger på grunn av manglende reservesikkerhet. I samfunnet for øvrig jobbes det med å bygge for framtidige investeringer og ønsket utvikling. På nettsiden ligger vi langt etter og må bevise behovene/produsere krafta før utbygging skjer. En motsatt utvikling enn ellers innen næringsutvikling. Av de signaler som er kommet om en framtidig utbygging snakkes det om å skyve prosjektet fram til 2025. Noe som vil være totalt uholdbart.

Han viste ellers til Sametingets holdninger i saken som er oppsummert i dokumentet «Sametingets virksomhet 2010». Se link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-8-2011-2012/4/6/1.html?id=664075

For regionrådet er det viktig å få avklart Sametingets holdninger til en videre kraftnettutbygging hvor blant annet det planlegges en vindkraftproduksjon i flere av ØFRs medlemskommuner. Sametingets holdning i nevnte dokument er at vindkraftproduksjon ikke er lønnsomt i Finnmark. Dermed heller ikke behov for utbygging av ny 420 kV linje.

Oppsummert mente Mathisen at:
• Varanger Kraft AS har ikke ressurser for å utrede en utbygging men kan delta i prosessen i forhold til deres rolle og ressurser.
• Det må etableres en dialog med Olje og Energidepartementet med spørsmål omkring kraftnettet, kapasitet, sikkerhet og framdrift.
• Det må samarbeides med Finnmark fylkeskommune om møte med Sametinget.
• Saken om 420 kV linja til Varangerbotn må inn på partienes programmer.

Vedtak: Øst-Finnmark regionråd vil engasjere seg videre i saken på de arenaer som det er naturlig. Rådet vil at fylkeskommunen er pådriver i saken og vil støtte opp om det arbeidet. Det legges opp til møter med Olje og Energidepartementet (OED) og Sametinget for å etterspørre status og utvikling i saken.

Sak 23/12 Olje og gass i Barentshavet v/ fylkesråd Grete Ernø Johansen
o Hva nå Øst-Finnmark. Er dere klar for framtiden?
o Leteprogrammet for Barentshavet – aktivitet ved delelinja
o ONS – hva skjedde der
o Finnmarkskonferansens energifokus

Innledning og debatt ved fylkesråden.

Jakten på nye petroleumsressurser er langt fra over. For oss her i nord og øst er den knapt startet. Vestfylket, med Hammerfest som sentrum, har i dag fått en viss erfaring med hva denne virksomheten medfører. Utbygginga av Snøhvitfeltet har gitt store ringvirkninger for Hammerfest som kommune. Dessuten store ringvirkninger til de selskaper som på et eller annet vis deltok/deltar i levering av utstyr/forsyninger til den pågående virksomhet.

Etter hvert som utvinningen starter med olje fra Goliatfeltet vil også de tilgrensende kommuner til Hammerfest bli mer berørt. Først og fremst gjennom økt oljevernberedskap tilknyttet uhell med utvinninga og et mulig påfølgende oljesøl. Beredskapsarbeidet er inne i sin sluttspurt med utprøving av utstyr og skolering av mannskaper. Blant annet er mange fiskebåter med i den beredskapsordninga som er etablert. Denne ordninga med fiskebåter som deltakere i beredskapssystemet er også i ferd med å etablere seg i østfylket med lokale fiskere som deltakere.

Olje og energidepartementet gir ut en publikasjon med fakta omkring aktiviteten som er på norsk sokkel. Her oppsummeres det meste hva angår den kommende olje og gass-aktivitet. En aktivitet som vil bli mer og mer synlig de kommende år og generasjoner i østlige del av landet = Øst-Finnmark. Link til departementets publikasjon vedlegges: http://npd.no/no/Publikasjoner/Faktahefter/Fakta-2012/

Behandling: Fylkesråden startet med å slå fast at: Øst-Finnmark er ikke klar for noen oljealder. Hun utdypet sin litt bastante påstand med å si påpeke at det ikke er klart eller gjort noen vedtak på om hva som skal ligge hvor. Kan for eksempel Øst-Finnmark ta inn oljerigger til service/reparasjoner? Tromsømiljøet tar imot alt i dag. Skal for eksempel havne være klare til å ta mot rigger må det være kunnskap lokalt. Den er ikke der i dag, slo hun fast. Hun hadde heller ikke tro på noe «T-rør» fra aktuelle olje/gass-felt i Barentshavet som ville legge inn en avlegger til kysten. Kanskje er det produksjonsskip som etter hvert er mer aktuelt enn rørledninger. Hun understreket klart at lønnsomheten er viktigst for utviklingen av olje/gass-næringene og at Finnmark fylkeskommune klart ønsket gode ringvirkninger på land. Holdningen var klar.

I debatten som fulgte påpekte Berlevågs rådmann Persgård at kommunene var i den situasjonen at man ikke kan gjøre store tunge investeringer i for eksempel kaier/havner – for så å vente på at det kommer aktivitet. Det er ikke mulig å være i forkant. Det tillater ikke økonomien. Tove (Sør-V) mente at det ikke var mulig å instruere hvor selskapene skal etablere seg. Blant annet viste hun til det som er lansert av etablering i Bøkfjorden/Korsfjorden med Stolt-Nielsens oljeterminal. Samtidig mente hun at kommunene aldri klarer å være klar nok for kommende aktivitet.

Jarle (Nesseby) kastet fram brannfakkelen om rådet før å prioritere noe Øst-Finnmark til spesielle oppgaver. Han oppfordrer styret til å legge opp en debatt om saken.

Grete Ernø Johansen oppsummerte debatten med å si at om Øst-Finnmarks kommunene prioriterer og definerer noen områder til spesielle oppgaver, skulle fylkeskommunen følge opp og løfte det videre. Hun viste til at selv om Sthokman-utbygginga er blitt lagt på is foreløpig, så jobbes det videre med samarbeid mellom oljeselskapet ENI, Statoli og det russiske selskapet Rosneft. Det kan gi ringvirkninger i Øst-Finnmark.

Vedtak: Informasjonen og drøftinga tatt til orientering.

Sak 24/12 Oljemessa i Moskva – Vardø og Vadsø kommuner deltok
o Orientering og innspill fra ordførerne som var med på messa
 Orientering fra ordfører Svein Dragnes.

Dragnes påpekte at det å ha skikkelige kart over området vårt når man er på messer er viktig. Er kontaktskapende og gir litt oversikt over hvor vi er i verden. De fikk mange spørsmål hva som skjer i nord. Det ble lange dager og hard arbeid. Markedsføringa er et langsiktig arbeid som det må jobbes med over tid. Fylkeskommunen, Hammerfest, Vardø og Vadsø var deltakere på messa, som han betegnet som vellykket.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 25/12 Oljeterminal i Kirkenes – v/ politisk/adm. ledelse i Sør-Varanger
o Hva betyr dette for Sør-Varanger - Varangerområdet
 Lokomotiv og flaskehals?
 Hvilke ringvirkninger kan det bli i regionen
 Hvilken rolle kan ØFR spille

Fungerende ordfører i Sør-Varanger, Tove Alstadsæther, ga en orientering om etableringsplanene for Stolt-Nielsens planer om etablering med bakgrunn i den orienteringa som kommunestyret i Sør-Varanger har fått.

Etableringen av oljeomlastingsterminalen planlegges lagt til Gamnes-bukta i Korsfjorden. Terminalen vil bli betjent av mange mindre skip som skal inn å losse olje-produkter hvoretter større skip skal inn å laste oljelastene. Det planlegges 150-300 skipsanløp i året av disse større skipene.

I dag leier Sydvaranger Gruver AS taubåter fra Russland ved anløp av større skip. Kommunen/planlegger skal ha/har hatt møter med grunneiere i området. Det legges planer for å ha en god nabostrategi. Prognoser sier at det vil være omlag 100 arbeidsplasser tilknyttet et slikt anlegg. Det er behov for spesiell kompetanse for betjening av anlegget. Hun sa klart fra at det ikke er ønskelig å etablere et pendersamfunn til å betjene denne store etableringa. Bosetning i regionen er viktig å få til. Hun nevnte også at andre aktører ser på samme område, som er oppfattet som et interessant næringsareal.

Hun nevnte også status for malmproduksjonen ved Sydvaranger Gruver AS. Produksjonen går greit selv om det for tiden er litt lave priser. Noe som igjen har ført til en del oppsigelser. Det arbeides for å skaffe nye eiere. Noe som foreløpig ikke er avklart. Til slutt nevnte hun arbeidet som gjøres fra Finland og Nord-Lapplands regionråd vedrørende ønske om å få til et jernbanespor til Norge. Kirkenes er i denne sammenheng pekt på som aktuelt område – i tillegg til et par andre steder i Nord-Norge. Alt i alt er Sør-Varanger kommune i gang med å se på mulighetene som foreligger og drøfte hva som kan gjøres ut av disse. Hvordan kan kommunen bidra til realisering, er spørsmålet som drøftes.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 26/12 Solidarisk petroleumsfond – aktuell politikk for Øst-Finnmark regionråd
o Hva er status og hva innebærer det å etablere fondet
o Ønsker vi å være med på dette
o Mer aktuelt ettersom olje og gass-alderen nærmer seg Øst-Finnmark
 Utredninga som er laget vedlegges utsendinga

Behandling: Flere av regionrådets medlemmer har kommet til i denne valgperioden og var ikke spesielt kjent med bakgrunnen for fondet. Det var også litt uklarheter vedrørende om alle kommuner hadde innført eiendomsskatt på verker og bruk, som det heter i loven.

Debatten konkluderte med følgende:
• At det er ønskelig med en nærmere drøfting om saken med Vest-Finnmark Regionråd.
• At det avklares med Hammerfest kommune om deres holdning til å bidra til et slikt fond.
• Kan eventuelt et slikt fond også ses i sammenheng med det forventede overskuddet som skal komme i Fefo. En drøfting med Sametinget/Fylkestinget om overskuddsdelinga bør tas.
• Det bør også avklares/drøftes spørsmålet om arealavgift (oppdrettsnæring) er innført eller skal innføres.
• Rådet ønsket å invitere kommunene fra Aukra/Aure til møte for å drøfte deres erfaringer med å ha et slikt solidarisk fond. Eventuelt også det aktuelle regionrådet til møte.
• Hver av kommunene må ta en runde internt for å sjekke ut hva som er gjort av vedtak mv i saken. Vedtak: Saken tatt til orientering.

Sak 27/12 Øst-Finnmark Kompetansesenter – hva nå når prosjektperioden er over?

Sør-Varangers fungerende rådmann Marit Haugseth ledet an en liten prosess i møtet for å drøfte saken.

Utgangspunktet var at den etablerte strukturen fungerer ikke som forventet. De lokale kompetanseforum fungerer heller ikke helt etter planen. Med utgangspunkt i prosessen ønsker Sør-Varanger å lage en felles saksutredning som kommunene skal behandle. I den skal det framkomme forslag til mandat og finansiering av ØFK. I debatten ble det understreket fra alle som hadde ordet behovet for en desentralisert utdanning via nettundervisning.

Kommunenes behov innen flere yrkesgrupper ble fokusert. Blant annet helsepersonell samt lærere. Saken blir fremmet overfor kommunene så snart den er klar fra Sør-Varanger. Det legges opp til at regionrådet kan ta saken til behandling i forbindelse med sitt møte i Kirkenes 4.- 5. februar 2013. Kirkeneskonferansen går 5. – 6. februar: http://www.kirkeneskonferansen.no/velkommen-til-kirkeneskonferansen-2013.5027372-147662.html

Vedtak: Prosessen tas til etterretning og resultatet av den framlegges kommunene for behandling og regionrådet for drøfting. ØFR ønsker at Øst-Finnmark kompetansesenter skal fortsette sin virksomhet.

Sak 28/12 Prosjekt «Samhandling for kompetanseheving i distriktene»
o Status for søknad om pilotprosjekt sammen med Midt-Troms Regionråd, Nord-Troms Regionråd, Studiesenteret Finnsnes, UiT
o Søknad sendt til Finnmark fylkeskommune om saken.

Behandling: Regionrådets leder og daglig leder orienterte om søknaden som er sendt både Troms og Finnmark fylkeskommune.
Vedtak: Tatt til orientering. Det jobbes videre med saken for å få til prosjektet.

Sak 29/12 Skolestrukturen i videregående skole o hva har fylkestinget vedtatt – orientering fra fylkesråden
o hva mente/mener ØFR om det – skal noe gjøres?

Behandling: Regionrådets politiske seksjon behandlet et forslag til vedtak fremmet fra Båtsfjord kommune. Vedtak: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. (vedlegges protokollen)

Sak 30/12 • Fugleturisme – Varangerfjorden/Øst-Finnmarks nye «Nordkapp»?
o Realiteter og utviklingsscenarier fra:
 Destinasjon Varanger AS v/ Kate Utsi
 Destinasjon Varanger v/ styreleder Åge Tom Sivertsen
 Biotope AS v/ Tormod Amundsen

Behandling: Det ble gitt informasjonen og orienteringa fra Utsi og Amundsen om utviklingen av fugleturisme i Øst-Finnmark. De holdt foredrag som vedlegges protokollen. Styreleder Sivertsen orienterte om at det var utsendt nylig en invitasjon til alle kommunene i regionrådet om deltakelse i Destinasjon Varanger. Han ba om at kommunene behandler saken.

Vedtak: Informasjonen fra de tre innlederne tas til orientering.

http://www.varanger.com/

http://www.biotope.no/2012/10/birding-destination-varanger-pro-nature.html

Seksjonsmøter politisk /rådmenn:

• Politisk: aktuelle uttalelser/tiltak fra møtet v/ Frank M. Ingilæ
 Oppsummering og konklusjoner
• Vedtak: Uttalelse om LOSA-saken

• Rådmenn: Interkommunalt samarbeid
 Behov for videre og høgere utdanning som følge av Samhandlingsreformen
• Hva er kommunenes erfaringer per nå.

• Vedtak: Debatten tas ved neste møte på grunn av tynt oppmøte blant rådmenn.

Oppsummering av møtet v/ leder Frank
 Neste møte: Regionrådsmøte 4. til 5. februar 2013 i Kirkenes. Regionrådets medlemmer oppfordres til å gå videre i Kirkeneskonferansen som starter ved lunsj den 5. og avsluttes den 6. februar.
 Regionrådet jobber videre med ØFK-saken.

Møtet hevet kl. 12:00 Bernt-Aksel Jensen Referent