Fra 2008 har Helse Nord definert intensivavdelingen på Kirkenes Sykehus til nivå 1, selv om avdelingen i praksis har fungert og fungerer som nivå 2. På grunn av Kirkenes og Øst-Finnmark sin strategiske beliggenhet og de geografiske avstandene i Finnmark, er det tvingende nødvendig at intensivavdelingen på Kirkenes sykehus er på nivå 2. Finnmarkssykehuset HF må anerkjenne realitetene og vedta et budsjett og en organisering av Kirkenes sykehus med intensivavdeling på nivå 2.

 

Vi er meget bekymret over forholdene ved Nye Kirkenes Sykehus. Sykehuset er ikke ferdigstilt og det er store problemer ved akutt- og intensiv funksjonen ved sykehuset. Vi krever at Nye Kirkenes Sykehus ferdigstilles 100% med alle planlagte funksjoner og bygg. Dette inkluder også helikopterlandingsplass og tilhørende fasiliteter og funksjoner.

 

All ferdigstillelse av Nye Kirkenes Sykehus skal sluttføres før oppstart av en bygging av Nye Hammerfest Sykehus. Vi forventer at Finnmarkssykehuset HF tar sitt ansvar og iverksetter nødvendige tiltak umiddelbart.