Regionrådet går sterkt i mot at fartøy i fra hele Finnmark får tilgang til fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. Det vil være en dramatisk endring i reguleringen av kongekrabbefangsten og bidra til betydelig svekket lønnsomhet for eksisterende fiskere i regulert område. Det er overraskende at fiskeridirektøren foreslår å åpne for enda flere fartøy kan delta i krabbefangst i det kvoteregulerte området.

 

Regionrådet advarer sterkt mot en utvidelse av leveranseområdet for kongekrabber fisket i det kvoteregulerte området. Dette vil kunne føre til at etablert, verdiskapende landaktivitet i Øst-Finnmark forvitrer. I kombinasjon med utvidelse av deltakerretten vil en slik forvitring kunne skje raskt.

 

Kongekrabben bidrar til rekruttering til fiskeryrket og at unge fiskere lettere kan etablere seg.

Forvaltningen av kongekrabben har bidratt til at en langvarig negativ utvikling innen antall fiskere og fartøy i Øst-Finnmark har snudd. Inne i fjordene i Øst-Finnmark har kongekrabben bidratt til reetablering mottak og betydelig økt aktivitet. Forvaltningen av kongekrabben må også i fremtiden bidra til å opprettholde aktivitet og bosetting langs fjordene og kysten i det kvoteregulerte området og ikke minst i sjøsamiske områder som har vært svært sårbare for endringer i reguleringer innen fiske.

 

Endringer i omsetningskrav for kvalifisering til kongekrabbefisket vil kunne slå forskjellig ut for samfunn inne ved fjordene og ytterst på kysten. Ytterst på kysten kan at økt omsetningskrav bidra til å sikre leveranser av råstoff til landanleggene og styrker den eksisterende fiskeflåten. Inne på fjordene kan økt omsetningskrav bidra til å kaste fiskere på land som har krabben som sin hovedinntekt. Fisket inne på fjordene varierer fra år til år og dermed vil økt krav til omsetning fra annet fiske en krabbe gi svært uheldige samfunnsmessige virkninger. Fiskeridirektoratet må derfor være varsom med å gå for raskt frem med endringer her.

 

Øst-Finnmark regionråd mener at reguleringen av fangst av kongekrabben har vært svært vellykket både i det kvoteregulerte området og utryddingsfangsten vest for Nordkapp. Det er derfor overraskende at man igjen vurderer store endringer i kongekrabbeforvaltningen. Fiskerne trenger større forutsigbarhet i sin virksomhet enn det fiskeridirektøren legger opp til.

 

Regionrådet vil igjen minne om at intensjonen med det kvotebelagte kongekrabbefiske, var og er at de fiskerne som hadde de største ulempene som følge av krabbeinvasjonen også skulle ha fordelene med å kunne fiske på denne ressursen. Kongekrabben gir som kjent fortsatt ulemper for annet fiske i Øst-Finnmark.