Statnetts beslutning om å konsesjonssøke 420 KV linjen Skaidi –Varangerbotn er en milepel for Øst-Finnmark

 

Øst-Finnmark regionråd har i flere år jobbet aktivt for å få Statnett til å starte arbeidet med å søke konsesjon for bygging 420KV linjen mellom Skaidi og Varangerbotn. Stor var derfor skuffelsen da Statnett i 2018 sendte på høring søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikten fordi de ikke vurderte de nødvendige nettinvesteringene som samfunnsmessig rasjonelle.

Statnetts søknad om dispensasjon fra tilknytningsavgiften og NVEs forslag til forskriftsendring angående anleggsbidrag ved kraftnettutbygginger, ville i praksis stoppet all utvikling av vindkraft og etablering av kraftkrevende industri i Øst-Finnmark. I tillegg viste en analyse av fylkesmannen at leveringssikkerheten, som Fylkesmannens i en analyse viste, at strømutfall i Finnmark over lengre tid om vinteren kunne medføre tap av liv.

Sammen med Varanger Kraft og Finnmark Fylkeskommune satte vi i gang et arbeid for å synligjøre behovet for økt kraftbehov i Øst-Finnmark og potensialet ved produksjon av fornybar energi fra regionen. Sammen med utstrakt kontakt med premissleverandører og beslutningstakere mener vi å ha bidratt til at Statnett har fått gode nok dokumentasjon slik at konsesjonssøknaden nå er en blitt en realitet.

Regionrådets samarbeid med Statnetts prosjektgruppe har vært svært konstruktivt og positivt. Statnetts konklusjon i denne saken viser med all tydelighet viktigheten av å jobbe sammen og fremskaffe dokumenterte, velbegrunnede argumenter.

Øst-Finnmark Regionråd vil takke alle bidragsytere og involverte i denne prosessen og samtidig ønsker partnerskapet Statnett, Varanger Kraft og Finnmark Kraft lykke til i det videre arbeidet med konsesjonssøknaden.