Protokoll fra møte nr. 2/11, torsdag 12. og fredag 13. mai 2011.
Møtet ble holdt på rådhuset i Vadsø kommune, Vadsø.
Følgende medlemmer møtte:
Kommune: Politisk del Administrasjonen
Sør-Varanger: Ole Gabrielsen Inge W. Svendsen
Vadsø: Svein Dragnes, Lise Svenning Jens Betsi
Berlevåg:
Vardø: Rolf Einar Mortensen
Lebesby: Else H. Andersen
Tana: Frank M. Ingilæ, Kåre Breivik Jørn Aslaksen
Nesseby: Inger Katrine Juuso
Båtsfjord: Stein Kollstrøm
Gamvik: Marius Nilsen
Fra ØFR: Bernt-Aksel Jensen, daglig leder.

Andre møtende:
Arnfinn Andersen, Universitetet i Tromsø
Knut Mortensen, fylkesråd Finnmark fylkeskommune
Sissel Øverdal, assisterende opplæringssjef, Finnmark fylkeskommune
Svein Tore Jakobsen, prosjektleder, Finnmark fylkeskommune
Lisbeth Isaksen, Øst-Finnmark Kompetansesenter
Hilde Lyngedal Rollstad, prosjektleder Aktive Ungdomsråd i Finnmark (ØFR)
Gerd Ersdal, Helse Nord – FUNNKe
Grete Rugland, Veiledningssenteret Nord Norge
Siv Helen Rydheim, Finnmarksnettverket

Kl. 12:30 Velkommen til Vadsø kommune v/ ordfører Svein Dragnes.
Deretter åpnet nestleder Frank M. Ingilæ regionrådsmøtet og ønsket velkommen.
Han gjennomgikk praktiske detaljer vedrørende møtet. Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent.
Sak 5/11 Samhandlingsreformen og utdanning av helsepersonell
Viser til notatet er vedlagt fra UiT v/ Arnfinn Andersen. En viktig sak om samhandlingsreformen skal gjennomføres og som kan gi muligheter for ØFK til å posisjonere seg i forhold til formidling av undervisning. Det ønskes også drøftet mulighet for en samarbeidsavtale.

I tillegg vedtak fra regionrådene i Vest-Finnmark og Nord-Troms om finansiering av sykestueplasser.
Forslaget er at ØFR fatter en likelydende uttalelse om saken og oversender dette til Stortinget og regjeringen.

Behandling i ØFR:
Arnulf Andersen gjennomgikk presentasjonen (som vedlegges protokollen) og framholdt noen punkter som viktig. Blant annet at mange av de som tar desentraliserte studier blir igjen i distriktet/studiestedet. Derfor må det tilrettelegges slik at studier og praksis kan foregå ute i kommunene. Disse studiene gir også økonomisk gevinst ved at man slipper lange fravær og opphold på hybler som borteboere, med de økonomiske og sosiale kostnader det fører med seg.
Han poengterte at sykestueplassene som er i kommunene er en del av spesialistpraksisen og er viktig å beholde. Derfor må samhandlingsreformen ha med seg kompetanse til å drive sykestuene. I denne sammenheng kan også interkommunale løsninger være viktig å drøfte for å få til løsninger.

Han understreket også viktigheten av å ha et system som distribuerer utdanning. Altså at det kan tas utdanning for eksempel i hvert kommunesentrum. I tillegg må det være et system som sender ut studentene i praksis. Det vi ikke trenger er et system hvor det skal være trekning etter en ønskeliste. Samtidig må det markedsføres både behov for utdanning og utdanningsmuligheter i kommunene.

Rådets medlemmer drøftet etter innledninga saken. Her framkom det klare signaler om at det er ønskelig å komme i gang med en de momenter som avtalen innebærer. Ikke minst fordi Øst-Finnmark Regionråd har opprettet Øst-Finnmark Kompetansesenter (ØFK). Gjennom ØFK vil det kunne bli distribuert utdanning slik det legges opp til i avtaleforslaget. Slik sett vil ØFK være ØFRs instrument for gjennomføringen av denne desentraliserte utdanningen.
Ellers ble det påpekt at Helse Finnmark bygger ned kapasitet og sentraliserer oppgaver. Noe som gir negative virkninger i fylket ved at flere pasientene må reise lange veier. Det savnes oppfølging og forpliktelse fra Helse Finnmark i denne sammenheng.
Flere påpekte at samarbeidet med Høgskolen i Finnmark må bli bedret slik at rekruttering av studenter til hesefagyrkene blir bedre. Dersom det ble etablert en turnus med opptak annen hvert år til sykepleieryrket ville det gitt store positive resultater. Men det må da sørges for at alle kommuner for tilbud om praksisplasser. Noe som kan være utfordrende i kystkommunene med kritisk bemanning. Derfor ble det påpekt at rekruttering og markedsføring må starte tidligere i kommunene. Dessuten må fylket sørge for at videregående skole gir tilbud innen helsefag. En lang linje med sammenheng fra grunnskole til høgskolen er nødvendig å se i sammenheng for at dette skal gi resultater.
Behovet for helsefaglig utdanning ble understreket av flere. Blant annet brukte Sør-Varanger kommune 2-3 millioner i året til å kjøpe inn kompetanse for å kunne drifte sykehjem lovlig.

Vedtak:
1. Regionrådets konklusjon ble at man ønsker å se nærmere på avtalen med sikte på å få etablert den i henhold til den presentasjon som ble gitt.

2. Øst-Finnmark Regionråd slutter seg til uttalelsen som er gitt av Vest-Finnmark Regionråd vedrørende finansiering av sykestueplasser i Samhandlingsreformen.

Sak 6/11 Prosjektet NY GIV – presentasjon fra FFK
Fylkesråd Knut Mortensen, assisterende fylkesopplæringssjef Sissel Øverdal og prosjektleder Svein Tore Jakobsen presenterte innholdet i “Ny giv”. Presentasjonen ligger ved protokollen.
Prosjektet er et samarbeid mellom alle kommunene i Finnmark og fylkeskommunen, hvor hensikten er å sette inn tiltak for de svakest presterende elevene innen lesing, skriving og regning. Prosjektet vil gå over de neste tre årene og etter hvert inkludere flere av kommunene. I dag er det opprettet et samarbeid med Alta kommune.
Presentasjonen gir oversikt over hvordan de øvrige kommuner blir involvert i prosjektet. Fylkesråd Mortensen påpekte innledningsvis at FFK vil legge mye arbeid i å få dette prosjektet vellykket i fylket.
For øvrig vises det til power-point foredraget med utfyllende detaljer samt hvor det kan hentes referanser som viser utviklingen i prosjektet.

Behandling i rådet:
Regionrådets medlemmer sluttet opp om den gitte orientering fra fylkeskommunen. Siden prosjektet vil involvere flere kommuner etter hvert – og etter egen tidsplan – vil kommunene følge utviklingen av prosjektet med de kommuner som er tatt med. I løpet av 2011 vil Sør-Varanger, Tana og Nesseby bli tatt med. Sør-Varanger vil bli tatt forespurt om å ta en regional rolle i ØFRs område. Dermed vil informasjoner og erfaringer kunne komme tettere på rådets kommuner. Ytterligere fire kommuner i øst blir tatt med i 2012; Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg.

Sak 7/11 Oppfølging av Øst-Finnmark Kompetansesenter
Daglig leder Lisbeth Isaksen orienterte om etableringa av senteret. ØFK har kontor i bygget til Tana Torg.
I disse dager er det i ferd ble å rekruttere personell til RSK Øst slik at miljøet blir fullbemannet.
De er i full gang med å finansiere prosjekter gjennom en rekke finansieringssøknader. Mange studier er på gang. Blant annet et spennende samarbeid med et selskap som heter OilComp AS og som gir opplæring innen en rekke sider av offshorebransjen. Selskapet har planer om å etablere seg i Tana.
Lisbeth understreket ellers at flere kommuner ikke hadde opprettet lokalt kompetanseforum. Det er noe alle kommuner snarest må få i gang slik at ØFK kan drive sin virksomhet og ha et lokalt forum å kontakte. Her må kommunene være aktive, var hennes oppfordring.

Frank Ingilæ orienterte om status for studiesenteret.no. Selskapet skal i nær framtid ha nye møter og det er i gang et arbeid med å revitalisere selskapet.
Han påpekte muligheten av å få ØFK til å ta en mer aktiv rolle i sakens sammenheng dersom det ikke dagens virksomhet utvikles slik at det gis tilbud i alle kommuner.

Sak 8/11 Oppfølging av prosjektet “Aktive ungdomsråd”
Hilde orienterte om arbeidet så langt i rådet.
Som hun understreket var det noen av kommunene det foreløpig ikke var opprettet kontakt med. Noe som egentlig står på kommunens behandling av å oppnevne kontaktperson.
Notatet fra Hilde viser god framgang i arbeidet og at det er blitt positivt tatt mot i de kommunene hun har rukket å møte i og ikke minst av ungdommene hun møtt i ulike møter.
Arbeidet skrider fram med full tyngde hvor det arbeides tett opp mot Finnmark fylkeskommunes ulike avdelinger som kan bidra til utvikling av prosjektet.
Notat fra prosjektet om framdrift per medio mai vedlegges protokollen.

Vedtak:
Styret får i oppgave å oppnevne styringsgruppe til prosjektet.

Sak 9/11 Samarbeidsavtalen med Finnmark fylkeskommune
Det er et ønske å få etablert en samarbeidsavtale mellom ØFR og FFK slik på linje med avtaler med de andre regionrådene. Regionrådet hadde en avtale med FFK i oppstartsårene hvor det var definerte oppgaver/utviklingsområder vi arbeidet for. Perioden for denne avtalen er nå avsluttet.

Behandling i rådet:
Medlemmene påpekte det positive i at det nå blir en formalisering av samarbeidet mellom regionrådene og fylkeskommunen. Spesielt er dette viktig i arbeidet med å følge opp regional utviklingsplan og ta del i oppdragene. Her må rådet få ta del i arbeidet med handlingsprogrammet som er tilknyttet RUP’en.
Rådets medlemmer påpekte også at kommunene må kunne tas med i delegasjoner som FFK har i ulike sammenhenger. Ellers bør avtalen kunne brukes på de områder hvor ØFR har interesser og kan bidra. En ukomplisert avtale som kan utvikles.
Rådet er positiv til etableringa av avtalen og vil gjøre evaluering etter ett år, slik det legges opp til.

Vedtak:
Regionrådet vedtar å slutte seg til det framlagte forslag til avtale.

Sak 10/11 FUNNKe – region nord 2010-2013 v/ Gerd Ersdal
Innføring av elektronisk meldingsutveksling.
Helsetjenesten i Nord-Norge skal bli foregangsregion for elektronisk samhandling.
Pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og helsestasjoner skal i løpet av 3 år kommunisere elektronisk med fastleger og helseforetak, på kryss og tvers – effektivt og sikkert.
Notat om prosjektet ligger som vedlegg.

Behandling i rådet:
Ersdal orienterte om prosjektets framdrift med et tre åring forløp. Elektronisk kommunikasjon har vært etablert mellom fastleger lenge i Nord-Norge. Prosjektet skal videreføre denne sikre meldingsutvekslingen slik at hele region Nord blir med. Alta er i dag samarbeidskommunen i Finnmark.
Det er ønskelig å etablere en samarbeidskommune i øst, hvor Sør-Varanger er forespurt. En avtale vil kunne være klar fra 2012. Hun viste ellers til at prosjektet har en egen hjemmeside hvor man kan følge utviklingen. Der ligger det “oppskrift” på hvordan prosjektet skal utvikles. Prosjektet skal være implementert fra 2014.

Rådets medlemmer viste til at det kan være nyttig og nødvendig å avvente oppbygginga i Sør-Varanger før de øvrige kommunene deltar. Dette for å høste nødvendige erfaringer på alle sider med prosjektet.

Sak 11/11
a) Finnmarksnettverket
Siv Helen Rydheim fra nettverket gjennomgikk foredraget som viser hvilke områder det arbeides i og hvordan kommunene kan kontakte dem.
Hennes foredrag vedlegges protokollen.

b) Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge AS
Grete Rugland som er faglig leder i senteret (plassert i Alta) gjennomgikk hennes foredrag om de tilbud som ytes.
Foredraget vedlegges protokollen.

Det ble oppfordret at kommunene legger inn linker til begge prosjekter på hjemmesidene til organisasjonene.

Sak 12/11 Oppfølging av saken vedrørende IKT-tjenester
Daglig leder orienterte om at han har vært i møte med Finnmark fylkeskommune for å drøfte muligheter for et samarbeid innen innkjøp. I denne sammenheng kan det være aktuelt å gå sammen flere kommuner og FFK for innkjøp av større volum.
Saken vil bli framlagt ved neste møte.

Behandling i rådet:
Styret lager sak til neste regionrådsmøte. Saken følges ut fra det som er gjort i Alta.
Styret drøfter en mulig framdrift med rådets medlemmer som deltok på konferansen i Kautokeino.

Oppsummering:
Frank oppsummerte møtet med følgende punkter:
• Daglig leder klargjør pressemelding i aktuelle saker.
• Rådets organisering er ønskelig å drøfte basert på de erfaringer som er høstet.
• Sakspapirer bør kunne legges ut på nett/hjemmesiden til rådet (ofr.no).
• Det kan vurderes å opprette en Facebook-side.
• Protokoll fra møtet sendes kommunene postmottak.

Møtet hevet kl. 11:10

Bernt-Aksel Jensen
Referent