Her fra et møte ØFR hadde med Kunnskapsdepartementet i juni 2016.

Innkalling til møte nr. 1/2017
Det innkalles til møte i Øst-Finnmark Regionråd

Tidspunkt: fra mandag 20. februar til tirsdag 21. februar
Sted: Kirkenes, Scandic hotell

 

OBS: NYTT TIDSPUNKT FOR ANKOMST OG START!

Kl. 10:30 – 11:00 ankomst og innsjekk (eventuelt innsjekk i pausen)

 

Dag 1, 20. februar
Kl. 11:00 – 12:00 Lunsjmøte med Statnett. Info om 420 kV linja, forsyningssikkerhet i Finnmark.
Rådets medlemmer inviteres til møte med Statnett fra kl. 11:00, samt kombinere dette med lunsj.

 

Kl. 12:00 Åpning av ØFR-møtet ved leder Robert Jensen
Velkommen til Sør-Varanger v/ ordfører

 

Kl. 12:15 Skoleeierseminar for ØFR v/ Marit Ekkernes

Kommunenes skoleledere inviteres til denne delen av møtet.                    

Det er laget et eget program for ØFRs kommuner som skoleeier.

I tillegg til ØFRs medlemmer vil skoleledere delta samt utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark. Det jobbes også med flere aktuelle innledere som skal bidra i skoleleierseminaret.

 

Program:

12.15 - 12.25: Innledning: Marit Ekkernes 
12.30 - 14.15: Øyvind Glosvik, dosent ved Høgskolen i Sogn og Fjordane:
- Samarbeid mellom skoleeiere, regionalt og fylkesvis. Styrker og muligheter og utfordringer. 
Øyvind Glosvik legger opp til drøftingsoppgaver,
beinstrekk og påfyll av kaffe.
 

14.15 - 14.30: Fylkesmannen i Finnmark: Arbeidsoppgaver mot skoleeiere i Finnmark.
14.30- 14.50: Hilsen fra Helga P 

- Oppsummering: Hva nå, Øst-Finnmark? v/ Marit Ekkernes
14.50 - 15.10: Pause m noe å bite i

15.10- 15.50:  Debatt

 

Rammen for seminaret beskriver Marit Ekkernes slik:
KS Nord-Norge tilbyr et nytt program for skole- og barnehageeiere fra våren 2017. Det ble gitt en liten presentasjon på KS sin konferanse i Kirkenes for noen uker siden v Per Oskar Schjølberg. Nå ser det ut til at svært få kommuner i Øst-Finnmark kommer å delta i denne runden.

 

Det finnes per i dag ingen fast samarbeidsarena mellom skoleeiere i Øst-Finnmark. I Vest-Finnmark finnes et regionalt kompetansekontor. Styret der består av kommunalt ansvarlige for skole og barnehage i de ulike kommunene og de møtes fire ganger årlig. Kommunene i øst har ikke opprettholdt kompetansekontoret som fantes fram til 2009-10.

 

En samarbeidsarena mellom skoleeiere i Øst-Finnmark vil være viktig og nyttig for de som jobber administrativt med både skole og barnehage i kommunene. En mulighet er at alle kommunene i øst deltar i et felles lokalt tilpasset program for skole- og barnehageeiere. Både politisk og administrativt kan få en møtearena rundt tema skole, barnehage og oppvekst. Det vil gi en øket kompetansetilførsel til alle og en profesjonsutvikling for de administrativt ansatte.

 

Allerede før vi visste om KS Nord-Norge sitt nye program, hadde Utviklingsveileder i Øst-Finnmark kontaktet KS Konsulent og innhentet en mulig skisse for et lokalt tilpasset program i regionen. Arrangert sentralt i Øst-Finnmark, vil det medføre lavere reisekostnader for alle. For politisk nivå vil en møtedag per halvår fram til 2020 gi kontinuitet, men samtidig ikke store kostnader til frikjøp, overnatting og ekstra reisedøgn. For de administrativt ansatte vil samlingene inngå i normal arbeidstid.

 

Spennende bidragsytere fra hele Norge vil inviteres til samlingene - men OU-midler fra KS vil kunne dekke alle utenforstående sine bidrag, samt utgifter til deres reise og opphold. KS-Konsulent har kompetente medarbeidere med mange års erfaring. Blant annet var Dag Langfjæran prosjektleder i arbeidet med KS og PCW sin forskningsrapport "Kom nærmere - Hvordan lykkes som skoleeier "(2009). Han vil være en av de ansvarlige som kan organisere og lede et lokalt tilpasset tilbud for våre kommuner.

 

Når satsingen på Motivasjon og Mestring - Ungdomstrinn i utvikling er over i 2017 avvikles stillingene som Utviklingsveiledere. I både Midt- og Øst-Finnmark har utviklingsveilederne jobbet med å samle skoleeiere og skoleledere, til nettverk eller dialogseminarer. Derfor vil det være gunstig å bygge ut dette samarbeidet, skape en fast samarbeidsarena mellom kommunene med fokus rettet mot å bedre vilkår for oppvekst, barnehage og skole.   

 

Oppmøte i resepsjonen 15:50 – spasertur til Barentssekretariatet (400 m)

 

Kl. 16:00: - på Barentssekretariatets møterom

 • Planlegging av besøk til Murmansk oblast våren 2017.
  • Regionrådsmøtet møter Barentssekretariatet for drøfting av muligheter for møte i Murmansk våren 2017

   • Tema Folk-til-folk samarbeid over grensene

   • Besøk i en kommune

   •  

    Kl. 18:00 Oppsummering og slutt for dagens møteprogram

     

    Ca. Kl. 19:00/19:30 Middag på Scandic hotell

     


     

 

Dag 2, 21. februar

Kl. 07:00 Frokost – utsjekk fra rommene                   

 

Kl. Kl. 09:00: Skoleeleven – et helhetlig 13-årig skoleløp – kommunens ansvar?

 • Hvordan sikre at elevene i grunnskolen er best mulig rustet til å møte videregående skole og er klare for å gjennomføre det 13-årige utdanningsløpet?
   
 • Spørsmål til debatt:
   

  • Kan et samarbeide kommunene i mellom grunnskolene i Øst-Finnmark gi resultater?
  • På hvilken måte kan kommunene samarbeide?
  • Gir grunnskolene gode nok råd og veiledning før videregående slik at utdanningstilbudet treffer behovene i arbeidslivet?
    
   • Innspill fra to kommuner: (ordfører/rådmann)
    • Berlevåg – som ikke har vg-skole
    • Vadsø som har vg-skole.

 

 • Samarbeidet mellom grunnskolen (kommunene) og videregående skole (fylkeskommunen) om utdanning
  • Hvilke utfordringer ser fylkeskommunen i dette arbeidet og hva må gjøres for å løse disse?
   • v/ fylkesråd Johnny Ingebrigtsen
     
  • Regionrådet møter FFKs politiske og administrative ledelse til diskusjon om hvilke behov som er og hva er mulighetene.
   • Borteboere – er det noe problem?
   • Samarbeidsarena for skoleeierne
   • Partnerskapsavtaler mellom kommuner og vg-skole,
    • Finnes dem og fungerer disse?
   • Vertskommunerollen – der hvor vg-skole er. Hva innebærer det?
   • Veien videre for samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen

 

Ca. kl. 11:30
Aktuelle saker, informasjon og uttalelser:

 • Aktuelle innspill fra kommunene

 • 420 kV linja mot Øst-Finnmark – info fra Statnett

 • Felles kystsoneplan for ØFR-kommunene, status v/ Sør-Varanger kommune

 • Uttalelser fra møtet: DAB-dekning, snøscooterløyper.

 • Neste møte – tema og sted

   

  Ca. Kl. 12:00

  Oppsummering av møtet ved leder.

  Lunsj- hjemreise

  Sak 1/2017:

  Lunsjmøte med Statnett v/ direktør for kunde og samfunn Erik Skjelbred
  Info om 420 kV linja, forsyningssikkerhet i Finnmark.
  Rådets medlemmer inviteres til møte med Statnett fra kl. 11:00, samt kombinere dette med lunsj.

   

  Sak 2/2017:

  Skoleeierseminar for ØFR v/ Marit Ekkernes

  Programmet for seminaret er slik:

 

Program:

12.10 - 12.20: Innledning: Marit Ekkernes 
12.30 - 14.15: Øyvind Glosvik, dosent ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
- Samarbeid mellom skoleeiere, regionalt og fylkesvis. Styrker og muligheter og utfordringer. 

Øyvind Glosvik legger opp til drøftingsoppgaver, beinstrekk og påfyll av kaffe.

14.15 - 14.30: Fylkesmannen i Finnmark: Arbeidsoppgaver mot skoleeiere i Finnmark.  
14.30 - 14.50: Hilsen fra Helga P 
- Oppsummering: Hva nå, Øst-Finnmark? v/ Marit Ekkernes

14.50 - 15.10: Pause m noe å bite i

15.10- 15:55: Debatt


Sak 3/2017:

Skoleeleven – et helhetlig 13-årig skoleløp – kommunens ansvar?
 

 • Hvordan sikre at elevene i grunnskolen er best mulig rustet til å møte videregående-skole og er klare for å gjennomføre det 13-årige utdanningsløpet?
   
 • Det vedlegges et utdrag av rapporten «De’ hær e’kke nokka for mæ». Rapporten ble utarbeid av Eifred Markussen, Berit Lødding og Solveig Holen, og tar for seg bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark skoleåret 2010 – 2011.
  Selv om rapporten er blitt noen år gammel, og kanskje det er en bedring i de kritiske faktorer som rapporten peker på, er det fortsatt utfordringer i Finnmark.
   
 • Eifred Markussen refererte til internasjonal forskning i debatt 25. januar i år at hovedgrunnen til at gjennomføringsprosenten er så liten i Finnmark for elever i den videregående skole er at grunnlaget til elevene er for dårlig. Altså at det elevene har med seg fra grunnskolen ikke er godt nok for å gjennomføre vg-skole.
   
 • I vedlegget presenteres syv forklaringer på den lave kompetanseoppnåelsen i Finnmark. Forklaringer som er hentet fra ungdom som valgte bort videregående skole med begrunnelse som rapportens tittel.
  De syv årsakene er:
  • De mangler nødvendige kunnskaper og ferdigheter
  • De må gå på et tilbud de egentlig ikke ønsker
  • De er likegyldige, ukonsentrert og skolelei
  • De får ikke den læreplassen de ønsker
  • Det eksisterer en forestilling om at man trenger ikke utdanning i Finnmark
  • De vil heller jobbe
  • De vil leve det gode liv, og det er ikke inne på skolen
    
 • Med bakgrunn i rapporten og de svar som ungdommene gir har forskerne også forsøkt å påpeke fem tiltak som kan motvirke de resultater som er konstatert. Tiltak som kan redusere andelene som ikke består eller slutter i videregående skole, samt øke andelen som fullfører og består.
  De fem punkter er:
  • Bedre tilpasset opplæring
  • Etablere en struktur på opplæringstilbudet som gjør at flere kan få gå på det vg1-tilbudet de ønsker uten å måtte flytte
  • Fortsette arbeidet med å overvåke begynnende fravær
  • Etablere en struktur og et utdanningstilbud som sikrer at alle som har fullført vg2-delen på yrkesfag får fullført utdanningen som frem til fagbrev.
  • Bygge kunnskap om framtiden kompetansebehov i Finnmark.
    
 • Øst-Finnmark regionråds kommuner har ikke spesielt ansvar for de videregående skoler. Ansvaret for drift – og derigjennom riktige tilbud for ungdommene – ligger hos fylkeskommunen. Kommunenes ansvar – formelt sett – strekker seg til at ungdommer går ut av grunnskolen. Dog tilligger det grunnskolen å ha rådgivere som kan bidra til de rette valg på vg-skole.
  Men Finnmark fylkeskommune kan ikke eksistere uten kommunene og innbyggerne. Fylkeskommunen er ikke til for seg selv. Derfor er det like mye et ansvar for regionrådets medlemmer å engasjere seg i oppgaven med å få ungdommene, som utgjør neste generasjon Finnmarkinger, gjennom det videregående skoleløp og klar til de neste trinn. Enten det er yrkesaktivitet eller videre studier. I denne konteksten er det også Øst-Finnmark regionråds oppgave å bidra til gode resultater for fylket som helhet. Også innen de videregående skoler som mange kommuner er vertskap for i regionen. Noe som blant annet har ført til at enkelte kommuner engasjerer seg aktivt i å være vertskap med ulike tiltak og aktive vertskaps/partnerskapsavtaler.
   
 • Utfordringa for så vel regionrådet som fylkeskommunen er å finne fram til gode samarbeidsformer og dialog om å tilrettelegge for at ungdommene som kommer over fra grunnskolen gjennomfører videgående skole på tilpasset og tilfredsstillende måte. Samt at tilbudene er tilpasset de behov som er i yrkeslivet og det som kommer i tiden framover.
   
 • Det blir derfor et viktig tema for regionrådet å holde fast på i framtiden å sørge for at samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen er best mulig for å sikre kommunene – og dermed fylket – den rette kompetansen i framtiden til å besette de arbeidsoppgaver som finnes og bidra til utvikling og innovasjon av morgendagens Finnmark.
   
 • For å vise at flere enn bare folk i Finnmark bryr seg om tilstanden i nord vedlegges en kommentar fra Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad skrevet 23. januar i år. Hun tar opp elementer fra nevnte rapport, samt oppdaterer tall så langt de er å framskaffe. Hennes kommentar har utledet en del debatt omkring tilstanden for videregående skole. Blant annet på Dagsnytt 18, den 25. januar i år, hvor varaordfører i Hammerfest (tidligere rektor på vg-skole) Marianne Sivertsen Ness, Eifred Markussen, Helene Skjeggestad var i debatt sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 • Det vedlegges også siste innspill fra regjeringen om å fornye skolefagene.
   
 • I NRK-debatten ble det lovet fra ministeren målrettede tiltak som skulle bidra til økt rekruttering av lærere til blant annet Finnmark.
  • Stortingsmelding i vår med ekstra tiltak til skolene – mer til kommunene som trenger det mest.
  • Egen rekrutteringsstrategi for å få lærere til nord.


Link til debatten:

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/nmag03001817/25-01-2017#t=18m23s

 

 

 • Spørsmål til debatt:
   

  • Kan et samarbeid mellom kommunene og mellom grunnskolene i Øst-Finnmark gi resultater?
  • På hvilken måte kan kommunene samarbeide?
  • Gir grunnskolene gode nok råd og veiledning før videregående slik at utdanningstilbudet treffer behovene i arbeidslivet?
    
   • Innspill om situasjonen fra to kommuner: (ordfører/rådmann)
    • Berlevåg – som ikke har vg-skole
    • Vadsø som har vg-skole

 

 • Samarbeidet mellom grunnskolen (kommunene) og videregående skole (fylkeskommunen) om utdanning
  • Hvilke utfordringer ser fylkeskommunen i dette arbeidet og hva må gjøres for å løse disse? Kan samarbeidet utvikles?
   • v/ fylkesråd Johnny Ingebrigtsen
     
  • Regionrådet møter FFKs politiske og administrative ledelse til diskusjon om hvilke behov som er og hva er mulighetene.
   • Borteboere – er det noe problem?
    • Blir borteboerne inkludert i nytt lokalmiljø?
    • Hvilke tiltak gjøres for å sikre at det skjer?
   • Samarbeidsarena for skoleeierne
   • Partnerskapsavtaler mellom kommuner og vg-skole,
    • Finnes dem og fungerer disse?
   • Vertskommunerollen – der hvor vg-skole er. Hva innebærer det?
   • Veien videre for samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen

 

Ca. kl. 11:30
Aktuelle saker, informasjon og uttalelser:

 • Aktuelle innspill fra kommunene

 • 420 kV linja mot Øst-Finnmark – info fra Statnett – uttalelse?

 • Felles kystsoneplan for ØFR-kommunene, status v/ Sør-Varanger kommune

 • Uttalelser fra møtet:

  • DAB-dekning – innspill fra ordfører i Tana

  • Snøscooterløyper– innspill fra ordfører i Tana

 • Neste møte – tema og sted

   

   

  Ca. Kl. 12:00

  Oppsummering av møtet ved leder.

  Lunsj- hjemreise