Innkalling til møte nr. 1/2011
Styret i Øst-Finnmark Regionråd har besluttet å innkalle regionrådet til møte:

Tirsdag 1. og onsdag 2. februar – med fortsettelse 3. på Kirkeneskonferansen.
Møtet vil bli avholdt i Kirkenes – Sør-Varanger kommunes rådhus
Møtestart kl. 13:00
Lunsj kl. 12:00 – 12:45 Kantina på rådhuset

Det er booket inn rom på Rica Arctic (i byen) til regionrådsmøtet.
Så er det booket inn rom for de som forsetter på Kirkeneskonferansen. Dermed kan vi beholde samme rom begge netter.


Kl. 13:00 Åpning av møtet ved leder Linda Beate Randal
Velkommen og praktiske detaljer

Kl. 13:15 Infrastruktur i nord
– strategier fra nordområdeutvalget v/ Eirik Selmer, FFK

Arbeidet med å utvikle og etablere ny infrastruktur i nordområdet knyttet opp mot de kommende næringer pågår for fullt.
Eirik Selmer på fylkeskommunen deltar i dette arbeidet og vil gi en orientering om hvilke områder det jobbes med samt tidsperspektiver.

Kl. 14:15 Ny kraftlinje til Øst-Finnmark
• Det er ønske fra kraft/nettselskapene om å lage strategier for framføring og gjennomføringa av ny kraftlinje til øst.
Informasjon om strategier fra Varanger Kraftnett v/ Leif A. Jankila og Audun Hustoft fra Statnett.

• Dette skriver Varanger Kraftnett til ØFR:
Det er gått et par år siden vi satt i Fylkeskommunens lobbygruppe for sentralnettutbygging i Finnmark. Denne lobbyvirksomheten var rettet mot Statnett og sentrale myndigheter med henblikk på å få vedtatt utbygging av sentralnettet i fylket. Som kjent er disse vedtak fattet, så man kan vel si at målet til lobbygruppen er oppnådd. Man har konsesjonssøkt en 420 kV linje fra Ofoten til Skaidi, og man har forhåndsmeldt en tilsvarende fra Skaidi til Varangerbotn. I tillegg planlegges det en 420 kV forbindelse fra Varangerbotn til Finland.
• Det som gjenstår er å realisert disse prosjektene. På bakgrunn av sommerens medieoppslag om ”monstermaster” i Hardanger, kan vi slå fast at linjebygging er kontroversielt. Det vil sikkert også bli kontroversielt her i Finnmark. Vi står foran ulike prosesser i forbindelse med realiseringen av linjene. Bransjen, dvs. nettselskapene i Finnmark og Statnett, føler behov for å få fram informasjon omkring disse prosjektene i forkant av de forestående prosessene. Derfor har vi dannet en informasjonsgruppe.

• På vegne av denne gruppen ber jeg om at vi får møte Øst-Finnmark Regionråd, hvor jeg, og en representant fra Statnett kan informere om saken. Det har allerede vært avholdt et slikt møte i Vest-Finnmark i begynnelsen av desember i fjor, og det skal være et i Nord-Troms i januar d.å.

Spørsmål og debatt etter innledningen.

Kl. 15:15 – 15:40: pause med litt forfriskninger

Kl. 15:40: Nord-Finlands Regionråd v/ Timo Lohi
Utviklingstrekk i regionen. Muligheter for samarbeid mot Finnmark hvor blant annet etablering av en jernbaneforbindelse vil være aktuelt.


Slutt for dagen kl. 17:00
Avgang med buss til felles middag på Sollia.Onsdag 2. februar: velkommen v/ møteleder Frank M. Ingilæ

Kl. 09:00 IKT-samarbeid i Øst-Finnmark Regionråds kommuner
Erfaringer fra Vest-Finnmark ved IT-sjef i Alta Aleksander Øines


• Fra Tana kommune er det innkommet et forslag til å dra i gang et samarbeid innenfor IKT:
Tana kommune ønsker å ta initiativ overfor Øst-Finnmark regionråd om å få utredet muligheten for et IT-samarbeid i Øst-Finnmark. Vi har sett på det Vest-Finnmark regionråd har satt i gang og er klar på at dette er noe også vi i øst må klare å få til.

• Styret ønsker å trekke inn Vest-Finnmark Regionråd i saken for å drøfte med dem hvilke erfaringer som er høstet av deres prosjekt. Ikke minst med tanke på å få fram hva som var sterke og svake sider – for deretter å kunne tilpasse et lignende prosjekt til kommunene i ØFRs område.

Spørsmål og debatt etter innledning.


Kl. 10:00: Samarbeidsprosjektet “Aktive ungdomsråd i alle kommuner”
• Hva skal skje: info om prosjektet og forutsetninger
• Presentasjon av prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad som er ansatt i Øst-Finnmark Regionråd. Formelt ansatt i Vadsø kommune – gjennom vertskapsavtalen regionrådet har med Vadsø kommune.

Kl. 10:20: Interkommunalt samarbeid
• Gjennom de siste år har det vært tatt opp ulike tema vedrørende interkommunalt samarbeid. Tanken har vært at flere kommuner, eventuelt alle innen ØFRs område, skulle samarbeide om tiltak som kunne bidra til bedre tjenesteyting for innbyggerne og en mer effektiv kostnadsbruk av ressurser.
Mange av våre kommuner har ulike former for samarbeid med hverandre. Noen ganger er samarbeidet blitt “påtvunget” av myndighetene.
• Dersom en ser nærmere på hvor kommunene sliter med å få kompetent arbeidskraft blir ofte tekniske tjenester dratt fram. Av ulike grunner har kommunene hatt problemer med å få bemannet stillinger. Selv om regionrådet har tatt opp spørsmålet flere ganger har det ikke gått greit å finne felles løsninger. Samarbeid er krevende på mange måter. Det er ingen grunn til å underslå det faktum og dilemma at mange kommuner kan ha problemer med samarbeid fordi dette vil kunne føre til at man mister arbeidsplasser. Sårbare som kommunene er, vil man unngå dette. Selv om samarbeid kan ha rasjonelle forklaringer, kan det å overføre/miste arbeidsplasser til nabokommunen bli vanskelig å forsvare politisk. Derfor er det en spesiell utfordring å få synliggjort fordelene med et interkommunalt samarbeid og hva innbyggerne får igjen av “merverdi” ved å miste en eller flere arbeidsplasser ved et slikt samarbeid.
• I regionrådet har det vært drøftet ulike muligheter innen de tekniske fagområder av kommunenes drift. Herunder for eksempel branntilsyn og feiertjenester, felles plankontor med tjenester innen oppmåling og byggesaksbehandling/matrikkelloven, regnskapssystemer og andre tiltak som har vært mer tilfeldig nevnt. Problemet har vært at etter sakene har vært drøftet i rådet, har det manglet en oppfølging hvor en av kommunene hadde påtatt seg utredning og framføring av saken inn til rådet for en drøfting og beslutning.

• Det har vært drøftet blant annet på møtet i Kirkenes for ett år siden at regionrådet skulle etablere en arbeidsgruppe innen “rådmanns-staben”. Rådmann Bente Larssen i Sør-Varanger påtok seg oppgaven å være litt pådriver/koordinator for dette arbeidet. Så vidt vi forstår har det vært noe laber oppslutning om arbeidet.
Tiden er moden nå til å se nærmere på hvordan dette arbeidet kan organiseres og hvordan få det inn i en formalisert form som fører til at aktuelle samarbeidssaker blant medlemskommunene blir fremmet og behandlet slik intensjonen er.
• Styret ønsker å drøfte muligheten av hvor deler av regionrådsmøtet deles i to. Hvor det blir en politisk del med de politiske medlemmer, samt en parallell del hvor rådmenn/administrasjonen møtes. På denne måten tror styret vi kan formalisere prosesser hvor saker som ønskes tatt opp kunne bli drøftet i begge “leire”. Etter slike prosessmøter ville det være naturlig med en oppsummering i plenum hvor det framlegges de resultater drøftingene hadde ført til. Som følge av en omforent løsning i plenum ville det kunne gi større legitimitet overfor de saker som regionrådet ønsker å gjennomføre.
• Styret ber regionrådet drøfte om dette kan være en farbar vei for å få mer sving over det interkommunale samarbeid.

Kl. 10:50: Møteplan for regionrådet i 2011
• Dette året er det kommunevalg. I henhold til vedtektene skal det ikke være noe årsmøte før valgene er gjort og et nytt råd kan konstitueres med de eventuelt nye deltakerne (ordførerne).

• Møte 1: 1. – 2. februar - Kirkenes
• Møte 2: 9. – 10. mai – Berlevåg (dato kan bli endret)
• Møte 3: 7. - 8. nov årsmøte og konstituering av nytt styre – en gang etter valget. Møtested avgjøres senere.

Orientering fra styret:
Felles strategisk næringsplan for ØFR?

• Oppføling av møtet i Tana vedrørende reiseliv:
• Som et ledd i arbeidet med regionrådets strategier har det vært drøftinger om vi trenger et destinasjonsselskap for å sette fokus på øst-fylkets fortrinn, samt hvordan vi skal organisere et slikt selskap.

• Styret har gjennom sine drøftinger kommet fram til at det kan være nødvendig med en prosess lik etableringen av Øst-Finnmark Kompetansesenter. I dette tilfelle å lage en forstudie som skal danne grunnlag for en avgjørelse om eventuelt å gå i gang med et videre prosjekt med å få etablert et felles destinasjonsselskap.

• For å komme videre med saken skal det søkes avklart om det finnes midler til en slik utredning hos blant annet Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Innovasjon Norge og eventuelt andre bidragsytere.
I denne sammenheng ønsker styret om mulig å holde møter med de ovennevnte institusjoner for å drøfte videre ideene.

• Styret ønsker at saken tas opp ved neste møte for nærmere drøfting.

Referat:

Øst-Finnmark Kompetansesenter
• Resultater av arbeidet – driftsfasen v/ Kunnskapens hus, Tana
• Lisbeth Isaksen er ansatt som daglig leder.
• Styret ønsker saken tatt opp ved neste møte.

Kl. 11:00 Oppsummering og avslutning av møtet

Vel møtt
Linda B. Randal Bernt-Aksel Jensen
ØFRs leder daglig leder