Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Regionrådet gir her svar på Fiskeri og kystdepartementets høringsuttalelse om hvordan konsesjonene bør behandles i framtiden. Saken har vært et heftig drøftet tema blant fylkets befolkning og ikke minst i kystsamfunnene i Finnmark.

• ØFR forutsetter at hensikten med leveringsforpliktelsene er å bidra til at kystsamfunnene skal gis vilkår til å opprettholde et normalt samfunnsliv i området som ellers har få andre naturlige og naturgitte næringsveier. Blir forpliktelsene brutt vil heller ikke denne hensikt bli oppfylt. Det kan ikke aksepteres.

• Dersom forpliktelsene ikke opprettholdes må tillatelsene fratas de selskap/rederier som har fått disse, for så å overlates til andre som kan oppfylle hensikten.

• Regionrådet er positiv til de forslag som er fremmet av departementet og slutter seg ellers til de momenter som er i den framlagte modell som er foreslått. Gjennom de nye tiltak og økt fokus på at leveringsforpliktelsene opprettholdes, har Øst-Finnmark Regionråd tro på en positiv og fornyet utvikling av kystsamfunnene.