Protokoll fra møte nr. 1/2017, mandag 20. og tirsdag 21. februar 2017.
Møtene ble holdt i Kirkenes på Scandic Hotell
Følgende medlemmer møtte:

Kommune

Ordfører

Mindretallsmedlem

Rådmann

Vadsø

Hans-Jacob Bønå

Wenche Pedersen

Jens R. Betsi

Vardø

Robert Jensen

forfall

Forfall

Båtsfjord

Geir Knutsen

Stein Kollstrøm

Trond Henriksen

Berlevåg

Forfall

Sylvia Radloff Snijders

Per Øyvind Sundell

Gamvik

Trond Einar Olaussen

Alf N. Hansen

Ellen B. Brandtvold

Lebesby

Stine Akselsen

Forfall

Harald Larssen

Tana

Frank M. Ingilæ

Ingar Eikeland

Jørn Aslaksen

Nesseby

Knut Inge Store

Marit Kjerstad

Marit Helene Pedersen

Sør-Varanger

Rune Rafaelsen

Cecilie Hansen

Nina Bordi Øvergård

ØFR v/ daglig leder: Bernt-Aksel Jensen

 

 

Øvrige deltakere

Organisasjon

Marianne Fjellheim
Christina Zahl

Fylkesmannen i Finnmark

Johnny Ingebrigtsen

Finnmark fylkeskommune

Marit Ekkernes,

Øyvind Glosvik

Ungdomstrinn i utvikling/UDIR

Høgskolen på Vestlandet

Lars Georg Fordal,

Barentssekretariatet

Berit Erdal

Statnett

Erik Skjelbred

Statnett

 

 

 

 

I tillegg møtte administrative skoleledere på første dag:
Vardø: Børge Martinussen og Nina Martinsen

Nesseby: Tom Ivar Haukland

Vadsø: Knut Skjølberg

Berlevåg: Ingvild Sehl

Tana: Trond Are Anti

Sør-Varanger: Ingvild Wartiainen og Ane-Marie Solli

Gamvik: Tove Nordnes

 

 

Sak 1/2017:

Lunsjmøte med Statnett v/ direktør for kunde og samfunn Erik Skjelbred og kommunikasjonssjef Berit Erdal


Info om 420 kV linja, forsyningssikkerhet i Finnmark.
Rådets medlemmer inviteres til møte med Statnett fra kl. 11:00, samt kombinere dette med lunsj.

 

På grunn av flyforsinkelser rakk ikke Erik Skjelbred til oppstart. Kommunikasjonssjef Berit Erdal holdt innlegget om status for forsyningslinjer, 420 kV linja og framføring mot Øst-Finnmark - innlegget vedlegges protokollen.

En rekke analyser, utredninger og forberedelser er på gang med tanke på framføring av 420 kV linja østover, men vedtak om utbygging blir ikke fattet før behovet er dokumentert.

Hun understreket også at Statnett samkjører behovsanalyser med oljeselskapene om de utbyggingsplaner som er. Dette for å harmonere med tilførsel ved elektrifisering av anlegg til havs, gitt at det blir funn og utbygginger som krever det.

 

I debatten etter ble det framholdt at behovet er to-sidig. En side er å få kraft inn til området. Den andre siden er å få krafta ut fra de vindkraftanleggene som er etablert og planlegges etablert.

 

Noen av regionrådets medlemmer deltok i et eget møte med Skjelbred og Erdal for å få en nærmere presentasjon. I etterkant av dette møtet og på basis av de informasjoner som ble utvekslet der, ble det laget en uttalelse fra regionrådets møte om utbygging av 420 kV linja som ble enstemmig vedtatt.

I forbindelse med drøftingen rundt uttalelsen ble det understreket behovet for oppføling av vedtaket overfor Stortinget og regjeringen.

 

 

Sak 2/2017:

Skoleeierseminar for ØFR v/ Marit Ekkernes

Denne delen av møtet ble gjennomført som et seminar omkring tema skoleledelse.

Her møtte foruten rådets medlemmer også skoleledere fra kommunene i rådets virkeområde.

Ekkernes innledet om status for kommunene blant annet med henvisning til kommunebarometrets status for skolene.

Hennes presentasjon vedlegges protokollen.

Deretter overtok dosent Øyvind Glosvik fra Høgskole på Vestlandet.

Hans foredrag vedlegges protokollen.

Av momenter som ble notert i foredraget om «Systemisk leiing av skolesystem» omhandlet dette en modell om påvirkning av elevens læringsarbeid og utbytte. Hvordan påvirkes sluttresultatet i modellen som ble presentert – gitt at ulike ledd blir tatt bort i det han kalte for verdiskapingskjeden – se modellen på foredraget.

Kommunene har en rolle for påvirkning. Å jobbe sammen i regionen for å forsteke området, vil være en god strategi.

Han påpekte verdien av å ha «lærende møter» hvor ikke det ble presentert ferdige konklusjoner. Han utfordret kommunene til å lage løsninger selv og lade få punkter slik at oppgavene er håndterbare.

Han viste også til Sogn og Fjordane regionråd som hadde tatt tak i saker og lage prosjekter som er felles for flere kommuner og jobber systematisk med del for del. Å skape en kultur for fellesskap er en suksessfaktor.

 

Også Fylkesmannen i Finnmark hadde et egen innlegg i denne bolken. Marianne Fjellheim og Christina Zahl møtte og gjennomgikk status sett fra deres ståsted.

De understreket viktigheten av å få til nettverk for skoleeiere og hadde invitert nå til et nettverksmøte.

Kompetanse, kvalitet og regeletterlevelse var stikkord de drøftet rundt.

Fylkesmannen ønsker mer samarbeid og mindre tilsyn i sitt arbeid med skoleeierrollen. De understreket også at det er muligheter for lokale ordninger og at utdanningsministeren er opptatt av Finnmark.

 

I debatten som fulgte var det fra flere understreket viktigheten av å få i gang nettverk for skoleeierskapet – både administrativt og politisk. Det må et samspill til mellom de to nivåer inne kommunene om dette skal lykkes. Flere uttrykte tro på samarbeid mellom kommunene.

Man må ikke være rett for å bruke eksempler fra de som har lykkes. Samtidig som kommunene i østfylket bruker mye penger på skolene og uttrykker fornøydhet er resultatene er paradoks.

 

Marit Ekkernes understreket viktigheten for regionrådets kommuner å jobbe videre med å lage et lokalet tilpasset skoleeierprogram med lokale samlinger. Da med bruk av innledere som for eksempel KS-konsulent eller andre som har systemer og kompetanse for dette. Et arbeid hun jobber med og som kan presenteres så snart aktuelle tilbydere kommer med et opplegg som er tilpasset ØFRs kommuner.

Hun utfordret kommunene til å være med på dette arbeidet gjennom å skrive seg på en plakat. Noe alle kommuner gjorde.

 

Sak 3/2017:

Skoleeleven – et helhetlig 13-årig skoleløp – kommunens ansvar?
Denne delen av møtet ble innledet med problemstillingene:

 • Kan et samarbeid mellom kommunene og mellom grunnskolene i Øst-Finnmark gi resultater?

 • På hvilken måte kan kommunene samarbeide?

 • Gir grunnskolene gode nok råd og veiledning før videregående slik at utdanningstilbudet treffer behovene i arbeidslivet?
   
  • Innspill om situasjonen fra to kommuner: (ordfører/rådmann)
   • Berlevåg – som ikke har vg-skole
   • Vadsø som har vg-skole
     

Fra Vadsø kommune orienterte rådmann Jens Betsi om status (presentasjon vedlegges) og tok blant annet for seg utfordringer vedrørende mobbing. Han påpekte også viktigheten av at Finnmarksmodellen for utdanning av lærere må utvikles. Dessuten at skoleeiernettverket må involvere administrasjon og politisk nivå.

 

Fra Berlevåg ble det gitt en kort statusrapport på grunn av forfall fra ordfører. Kommunestyremedlem Sylvia R. Snijders og rådmann Per Øyvind Sundell påpekte at det er startet et samarbeid med Båtsfjord kommune på skolesiden. Som følge av det har lokale forhold blitt endre på. Altså en lærende prosess. På grunn av et begrenset næringsliv – som stort sett består av fiskeri og kommunale tjenester – blir det få varierte muligheter. For dem er Losa-opplegget til videregående skole helt avgjørende for utdanningstilbudet for ungdom. Noe som også viser at er mulig å møtes på tekniske måter.

 

Rådmann Harald Larssen fra Lebesby orienterte litt om kommunens kontakt opp mot Honningsvåg og Lakselv vgs. Deres elever, som er borteboere, blir godt mottatt selv om skolene har ulikt system.

Utfordringen for kommuner uten videregående skole er at de «mister» ungdommer i noen år fordi de må reise for å få utdanning. Noe som gir utfordringer lokalt.

Losa-undervisning er viktig fordi det gir kunnskap til ungdommene på sitt hjemsted gjennom praksis, samt at det gir kjennskap til neste trinn på videregående skole. Systemet må bestå.

 

 • Samarbeidet mellom grunnskolen (kommunene) og videregående skole (fylkeskommunen) om utdanning
  • Hvilke utfordringer ser fylkeskommunen i dette arbeidet og hva må gjøres for å løse disse? Kan samarbeidet utvikles?
   • v/ hovedutvalgsleder inne utdanning og kompetanse Johnny Ingebrigtsen

I sitt innlegg påpekte han blant annet dette:

Rapporten om status for gjennomføring i vg-skole er viktig og blitt behandlet grundig i FFK. Det lages program for bedre gjennomføring av vg-skole med en tiltaksplan med klare mål.

Det jobbes også med en prosess for å få til bedre samarbeid mellom vg-skole og kommunene for fullføring av videregående. Seks av kommunen er ikke med på dette. Blant annet er det møter mellom rektorene på grunnskolen og videregående skole. Dessuten hospitering av 10. klassingene hos vg-skole. Det er ulike ordninger hvor noen fungere bra, andre mindre bra.

Han påpekte utfordringer med å få nok lærlingplasser i kommunene. Spesielt der hvor det er et tynt næringsliv. Uten lærlingplass blir det ikke bestått, og dermed dårligere rekruttering til arbeidslivet. Satsing på lærlinger blir en vinn-vinn for alle.
Han oppfordret til mer dialog mellom nivåene hvor FFK kan være mer aktiv. Samtidig påpekte han at fylkeskommunen har fått færre midler til drift, noe som kan gå ut over mulighetene til sikker finansiering av ulike linjer og muligheten for å etablere hybelanlegg. Han understreket viktigheten av at kommunene meldte tilbake til FFK om vg-skole, hybler og lærlingplasser slik at dette kan formidles videre til nasjonale myndigheter i arbeidet med å bedre tilbudene.

 

I debatten som fulgte ble det påpekt viktigheten av å ha en forutsigbarhet for Losa-tilbudene. Et tilbud som rekker ut der ungdom er og som minker avstandsulemper. Alt ungdommene kan ta første våret på vg-skole hjemme er med på en modning av eleven og økt motivasjon. Et moderne og forpliktende tilbud, hvor ny teknologi brukes og som gjør elevene mer selvstendig. Losa burde brukes i hele fylket. Alle regionrådets kommuner har studiesentre som muliggjør dette.

En av utfordringene ungdommene møter er manglende botilbud. Noen steder har hybelanlegg, andre ikke. Det er derfor utfordrende for mange å finne greie tilbud. I Nesseby har de dessuten laget et program: «How to hybel» som har som mål å lære ungdommene å bo og klare seg på en hybel.
Også oppfølgingstjenesten som er ved skolene ble pekt på som viktig for å sikre at elevene kommer til skolen, trives i miljøet og dermed fullfører utdanningsløpet.


Sak 4/2017: Regionrådsmøte i Murmansk mai 2017

Regionrådets medlemmer møtte mandag ettermiddag leder for Barentssekretariatet Lars Georg Fordal i sekretariatets lokaler. Tema var muligheter for et besøk av regionrådet til Murmansk våren 2017.

Det ble konkludert med at turen av ønskelig og dagene 21. til 24. mai ble satt av som aktuelle. Tema til være fokus på miljøvern, urfolk og næringsutvikling.

Rådet syntes det er viktig å signalisere ønsket om å holde gode kontakter med russiske kommuner gjennom et folk til folk-samarbeid. Finne rutiner som fungerer.

Det ble nedsatt en programkomite for besøket som består av:
Robert Jensen, Geir Knutsen og Rune Rafaelsen. Barentssekretariatet vil bistå med planlegginga.

 

Sak 5/2017: Aktuelle saker, informasjon og uttalelser:

 • 420 kV linja mot Øst-Finnmark

  • Forslaget fremmet av gruppa som møtte Statnett ble enstemmig vedtatt.

 • DAB-dekning

  • Forslag fremmet av Frank M. Ingilæ enstemmig vedtatt.

 • < >

  Forslag fremmet av Frank M. Ingilæ enstemmig vedtatt.
   

 • Felles kystsoneplan for ØFR-kommunene, status v/ Sør-Varanger kommune

  • Saken fremmes på neste møte
    

 • Neste møter:

  • Mulig dagsmøte i Varangerbotn 24. april.

   • Møteagenda er under arbeid. Flere ønsker å møte rådet for drøftinger og informasjon.

  • Murmansk 21. – 24. mai.

   • Programkomite for turen er: Robert Jensen, Geir Knutsen, Rune Rafaelsen samme med Barentssekretariatet.
     

  • Det ønskes tatt opp spørsmål om samfunnssikkerhet som tema i ØFR.

  • Det er ønskelig at styret i ØFR møter Olje og energiministeren for drøfting om 420 kV-linja.

  • Det ønskes drøftet med UiT om utfordringer i regionen. En tilrettelegging for distribuert undervisning, lokal rekruttering utenom campus. Herunder mange ufaglærte lærere uten PPU – praktisk pedagogisk undervisning.

  • Det er et møte i Oslo 5. april – kommunalkonferanse - hvor ordførere møtes. Møtedeltakerne ble oppfordret til å bruke den møtearena til løfte sakene som har vært drøftet i regionrådet.

    

   Regionrådets nestleder Stine Akselsen, som leder møtet andre dag, takket for gode debatter og engasjement i et fint møte og ønsker alle god tur hjem.

    

   Møtet hevet kl. 11:30

    

   Bernt-Aksel Jensen

   Møtereferent