Vi uttrykker bekymring for den tidlige åpningen av ferskfiskordningen. Flere rapporter peker på de gode ringvirkningene som ordningen skaper i næringen. Total sysselsettingseffekt er beregnet til omkring 1070 årsverk og 370 millioner i årlig verdiskapning. Den tidlige åpningen og usikkerheten rundt varigheten reduserer de ulike ringvirkningene som ordningen gir i samfunnet og i næringen. Øst-Finnmark regionråd vil derfor be om at åpning av Ferskfiskordningen fra neste år skjer fra 1.juli med 30% avsetning. Dette vil være en styrking av ferskfiskordningen og ytterligere øke ringvirkningene for industrien i 2. halvår. Ferskfiskordningen må sees i et langsiktig perspektiv som gir forutsigbarhet i næringen over år.