Finnmark skal ikke inn i enda en omkamp!

Stortinget vedtok i 2015 nærpolitireformen, med en målsetting om å samlokalisere nødmeldingstjenesten for brann og politi i samme bygg, og slik at de dekker de samme geografiske områdene. Stortinget besluttet å lokalisere politimesterens hovedsete og politiets operasjonssentral til Kirkenes.

I 2016 vedtok DSB videreføring av Finnmark som egen 110-region og samlokalisering av nødmeldingstjenesten i Sør-Varanger – og ga pålegg til SørVaranger kommune om å etablere én 110-sentral for Finnmark. De øvrige kommunene i Finnmark plikter å knytte seg til 110-sentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

Samlokalisering av nødmeldingstjenesten er en unik mulighet til å styrke den samlede beredskapen i Finnmark. Store avstander, en spredt befolkning, samiske, finske og kvenske stedsnavn, samt krevende klimatiske forhold gir særskilte rammebetingelser for nødetatene og beredskapssituasjonen i Finnmark.

Grensen mellom Russland og Norge, og den bilaterale avtalen om gjensidig forpliktelse om bistand ved redningsaksjoner på tvers av grensene, Schengen yttergrense, samarbeidet med nødetatene og garnisonen i Sør-Varanger - og den generelle sikkerhetspolitiske situasjonen har innvirkning på beredskapsbehovet. En samlokalisert nødmeldingstjeneste for brann, helse og politi vil danne kjernen i et styrket beredskapsmiljø i Finnmark. Finnmarks innbyggere skal ha en likeverdig beredskap som resten av landet, og ØstFinnmark Regionråd mener at vi kun får dette med en samlokalisert nødmeldingstjeneste for Finnmark og i regi av Finnmark.

Ikke minst skal befolkningen ha tillit til at nødmeldingstjenesten har den geografiske kunnskap, forståelse og kompetanse som er nødvendig. En vesentlig andel av befolkningen i Finnmark har samisk som morsmål, og vi må ikke havne i situasjoner som kan sette liv og helse i fare som følge av uklarhet i kommunikasjon med samisktalende befolkning.

Samlokaliseringen mellom politiets operasjonssentral, AMK og branns 110-sentral er viktig for beredskapen i Finnmark. Øst-Finnmark Regionråd forholder seg lojalt til bindende vedtak om at sentral for nødmeldingstjenesten skal etableres i Kirkenes.

Kirkenes/vardø 4 September 2018

På vegne av Øst Finnmark Regionråd:

Robert Jensen, Styreleder

Trond Haukanes, Daglig leder

Kopi:

Finnmark Fylkeskommune v/Ragnhild Vassvik

Medlemmer av Øst-Finnmark Regionråd Vest-Finnmark Regionråd v/ Bente Olsen Husby

KS Finnmark v/Unn Martinsen Finnmark Politidistrikt v/ Ellen Katrine Hætta

Finnmark sykehuset V/Eva Håheim Pedersen