Øst-Finnmark regionråd bekymret for kommuneøkonomien

Øst-Finnmark regionråd konstaterer at kommunene i Øst-Finnmark må foreta til dels store kutt i budsjettet for 2020. Situasjonen varierer fra kommune til kommune, men samlet sett må kommunene i regionen kutte om lag 110 millioner kroner i de respektive budsjettene for 2020. Kutt i denne størrelsesorden kan ikke gjennomføres uten at det påvirker kvaliteten og omfanget av tjenestene som tilbys i kommunene. En annen konsekvens er økt brukerbetaling på ulike tjenester.

De økonomiske rammene fra regjeringen ser tilsynelatende tilfredsstillende. Når man summerer opp alle de nye oppgavene som skal finansieres gjennom kommuneøkonomien, så er imidlertid den økonomiske virkeligheten svært krevende. Nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten og økte kompetansekrav til lærerne er eksempler på faktorer som legger press på kommunens økonomi. I kommuneopplegget for 2020 er det dermed ikke reell vekst i kommunenes muligheter for å forbedre skole, omsorg, helse og samfunnsutviklingsoppgaver. I tillegg til at rammene er svært trange, så følger pengene i hovedsak innbyggerne. Det vil si at områder med vekst får økning, mens områder med nedgang i innbyggertallet får kutt. Det er krevende utgangspunkt for Øst-Finnmark å legge til rette for ny vekst og arbeidsplasser samtidig med at den politiske handlefriheten rammes.

Regionrådet advarer sterkt mot skatteutvalgets forslag om å ta kraftinntekter fra kommunene, og begrense kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt.

Øst-Finnmark regionråd krever derfor at kommuneøkonomien må få et betydelig løft i årene som kommer.