7. januar 2019 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd, i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Tromsø-områdets Regionråd, Lofotrådet og Finnmark fylkeskommune, et seminar om hvordan fremtidens kvotesystem bør utformes. Medlemskommunene i de samarbeidende regionrådene har 180.000 innbyggere, noe som utgjør ca. 40 % av landsdelens befolkning. Seminaret fant sted på Oslo Plaza, med nesten 70 deltakere. Fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok avdelingsdirektør Jan Fredrik Danielsen, som er den som har ansvaret for arbeidet med utarbeidelse av nytt kvotesystem.

De 70 deltakerne var representanter fra kommuner, fylkeskommuner, storting, kompetansemiljøer og bransjeorganisasjoner. Vi startet med å få presentert ulike faktagrunnlag ift. konsekvenser og ringvirkninger av historisk utvikling, effekter av strukturering, ringvirkninger og verdiskapingen av ferskfiskordningen mv. Deretter fikk vi innspill fra ulike bransjeorganisasjoner for flåte- og landindustrien, før vi gikk over i en politisk del av seminaret. Her var det kystordførere fra de tre fylkene, Finnmark og Nordland fylkeskommune og fiskeripolitiske talspersoner fra FRP, H, AP, SV og SP som presenterte sine prioriteringer, og begrunnelsene for disse. Det hele ble avsluttet med en flott og engasjert debatt.

Seminaret bidro til å synliggjøre at kommunene (regionrådene) og fylkeskommunene i Nord-Norge har en felles forståelse og en stor grad av enighet på viktige delområder i arbeidet med nytt kvotesystem. Med dette som utgangspunkt har et samlet politisk Nord-Norge valgt å avgi følgende uttalelse;

Fremtidens kvotesystem må bidra til trygge arbeidsplasser og økt verdiskaping i kystsamfunnene! I forbindelse med utarbeidelsen av nytt kvotesystem, ønsker vi som politiske representanter for Nord-Norge å påpeke viktigheten av at de valg som tas må bidra til å økt rekruttering til næringa, økt grad av videreforedling av sjømatprodukter og økt verdiskaping i kystsamfunnene. Dette i tråd med Havressurslovens § 1.

Med dette som utgangspunkt har vi samlet oss om følgende:

  • Vi ønsker å beholde en differensiert flåtestruktur
  • Vi ønsker ikke at det åpnes for strukturering av kystflåten under 11 meter
  • Finnmarksmodellen må bestå, og lengdegrensen på 21 meter beholdes
  • Det nye kvotesystemet må bidra til økt grad av nasjonal videreforedling av sjømat på kysten
  • Vi ønsker ikke at dagens adgang til å flytte kvoter mellom lengdegruppene videreføres, da dette viser seg å utfordre målsettingen om en differensiert flåte
  • Når tidsbegrensede kvoter går ut, må disse tilbakeføres til gruppene. Det bes utredet betydningen av at fartøy i dag kan ha annen faktisk lengde, enn det hjemmelsgrunnlaget opprinnelig tilsier
  • Ferskfiskordninga bør videreføres, og må sikres regulert slik at den bidrar til økt verdiskaping og helårs aktivitet i hele landsdelen

Lofotrådet og Vesterålen Regionråd ser positivt på initiativet om en felles uttalelse fra Nord-Norge om fremtidens kvotesystem. Disse to regionrådene vil behandle uttalelsen i første møte, og eventuelt tiltre uttalelsen i etterkant. Samarbeidspartnerne vil følge opp dette initiativet ovenfor storting, regjering og embetsverk i tiden fremover, og ser frem til videre i kontakt i saken. For ytterligere informasjon om program, deltakeroversikt, innlegg og mediadekning av seminaret, henviser vi til regionrådets hjemmeside: www.vfrr.no.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd Bente O. Husby på e-post: bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no eller mobil 908 52916.

 

Last ned hele uttalelsen her: 190109 Uttalelse - Utarbeidelse av fremtidens kvotesystem - Fiskeriminister Harald T. Nesvik NFD.pdf