Bildetekst: Mineralutvinning i ved Elkems anlegg i Tana.
Foto: Frank M. Ingilæ

Øst Finnmark Regionråd, samlet til møte i Kirenes 1. og 2. mars, synes det er urimelig at uttak av mineraler er fritatt fra avgifter som er etablert for vannkraft og olje/gass. Vi krever en modernisering av mineralloven for å sikre at verdiskapningen også kommer lokalbefolkningen til gode.

Verdien av mineralene i norske fjell er gigantisk. Mineralene er nødvendige for det moderne liv – og må tas ut slik at både miljø og lokalsamfunn har nytte av det. I dag går bergavgiftene til Direktoratet for mineralforvaltning i Trondheim. Overskuddet fra gruveselskapene går til Staten. Lokalsamfunnet er henvist til skatteinntektene fra de ansatte i gruvene, men sitter med alt av ulemper. Selv om ulike ringvirkninger er viktige er det en meget liten andel av de totale verdier som blir igjen i lokalsamfunnet. De store pengene går som regel til internasjonale gruveselskap.

Nasjonen Norge og Finnmark spesielt er rik på verdifulle metaller og mineraler og det bør derfor utformes nasjonale strategier og regelverk som sikrer en større andel av disse ressursene for landets befolkning.

Norges geologiske undersøkelse anslo tidligere at det finnes verdier i norske berg for svimlende 1500 milliarder kroner, dette har nå økt ytterligere som følge av sterkt økte priser på verdensmarkedet. Mesteparten er anslått å ligge i nord.
Øst Finnmark regionråd ber nå regjeringen om å legge inn gode nasjonale regelverk i den varslede mineralmelding som ivaretar kommunenes krav om større andel av inntekter.

Myndighetene må nå ta ansvar for å sikre seg kontrollen over mineralressursene slik at Norge sikres disse verdiene på samme måte som man har gjort bl.a. med olje/gass og vannkraft. Siden dette ligger på land og krever betydelige inngrep er det naturlig at mesteparten av inntektene kommer kommunene der inngrepene gjøres til gode.
Øst Finnmark regionråd oppfordrer alle kommuner til å følge dette opp, og utfordrer Fylkeskommunene i hele landet til å stille samme krav.